Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

'אור מירושלים' 💫 לשבת שלח | אפרת בזק


נתחיל מהסוף:

המשימה שלנו, מסיפור פרשת השבוע ולדורות, התיקון הנדרש מאיתנו: חיזוק אהבת הארץ.

הגברת עליה וחיבת הארץ. 🕎

השקעה בבניין ירושלים ❗


📜 נחזור להתחלה:

בפרשת 'שלח' נשלחים י''ב שליחים, לתור את הארץ על מנת לקדם ולייעל את הכניסה לארץ.

למרבה הפספוס הם חוזרים עם דיבור שמפחיד את העם, ורק שניים מהם, כלב ויהושע, מנסים להציל את המצב ולהבטיח כי:

''טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד מְאֹד'' ✅


פירוש ה'כלי יקר' על התורה,

מדייק שה' אומר למשה שלח לך, כלומר שלח לדעתך, אנשים. ואילו - לדעת הקב''ה, את מי היה כדאי לשלוח? ❓


''אמר הקב"ה: לפי דעתי שאני רואה בעתיד היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ 💕 כי לא יספרו בגנותה, (אבל לך לדעתך שאתה סבור... שהארץ חביבה עליהם תשלח אנשים...), אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים כאמור".


ממשיך רבי שלמה אפרים מלונטשיץ, בעל ה'כלי יקר' ומזכיר זאת גם בהקשר הכניסה לארץ. התורה מספרת שכל דור המדבר לא זכה להיכנס, מלבד כלב ויהושע שדיברו טוב על הארץ, ואתם כבר יודעים - מלבד מי עוד? ❓


"ובאלה לא היה איש". אבל נשים היו כי לא נגזרה גזירת מרגלים כי אם על האנשים לפי שהאנשים היו ... אומרים ''נתנה ראש ונשובה מצרימה'', אבל הנשים היו מחבבות את הארץ שכן בנות צלפחד אמרו "תנה לנו אחזה". ✡️


👑 אז איך אפשר לקחת אחריות ולתקן את שהיה?

הגאון מווילנה קרא לתלמידיו לעלות לארץ ישראל, ליישב אותה, לפעול למען בניין ירושלים ולהרחיב את יישובה בכל מובן. וכך כתבו תלמידיו משמו, בספר 'קול התור':


"תיקון רב לחטא המרגלים יכול לבוא על ידי גאולת ירושלים ובנינה ועל ידי הפעולות לקיבוץ גלויות, לפי הכלל הידוע: כי זה לעומת זה עשה אלוקים, ומדה כנגד מדה היא הן לחוב והן לזכות, תקן במה שפגמת,

לתקן כל דבר לפי המקום לפי הזמן לפי המעשה.


והנה חטא המרגלים שהביא בכיה לדורות כדרשת רבותינו על הפסוק "ויבכו העם בלילה ההוא" אותו לילה היה ליל תשעה באב, שבו נחרב בית המקדש, נמצא שתקון חטא המרגלים צריך להיות ע"י בנין בית המקדש, ולפני בנין בית המקדש צריך להיות בנין ירושלים...''


שבת שלום ומבורך 💐


#אפרתבזק #אורמירושלים

0 תגובות
bottom of page