Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

שרה וורה – פאנג שווי – עיצוב הבית בגשמי וברוחניבס"ד

פאנג שווי – עיצובהבית בגשמי וברוחני

לאחרונה מברריםאנשים יותר ויותר מהו השימוש בפאנג שווי. זוהי דרך חיים סינית עתיקה הקשורה לעיצובהבית ולאיכות החיים של הגרים בו. הנחת היסוד שלה אומרת, שכל דבר הנמצא בחלל הביתיכול לסייע לאדם לפרוח ולהעצים את כוחותיו, או חלילה לפעול נגדו. עיצוב הבית עשוילאפשר ל "צ’י", כוח החיים, לזרום בחופשיות ולמלא את הבית חדווה, אנרגטיות,הרמוניה ובריאות, או חלילה ליצור חסימות, כאמרה הידועה: "אנחנו מעצבים אתמעוננו ואחר כך מעוננו מעצב אותנו".

בזמןעיצוב הבית עלולות לצוץ בעיות תכנון שונות, והפאנג שווי מנסה למצוא להן מענה.התיאוריה הסינית מציעה את פתרונותיה, ואילו לנו היהודים – הפתרונות מצויים במקורותהמתייחסים להיבט של עיצוב הבית, כשהמימד הרוחני הוא המניע להם. למשל, בפיוטו שלהאר"י "אזמר בשבחין" מופיע החרוז: "סדר לדרומא מנרתא דסתימאושולחן עם נהמא בצפונא ארשין". מתוך הסתמכות על דברי הגמרא בבבא בתראכ"ה, ב’, מציין האר"י שיש לסדר את המנורה בצד דרום, שכן "כל הרוצהלהחכים – ידרים", ובצפון עליו להניח את שולחן הסעודה המצביע על הרווחה והעושרשמקורם בצפון – "הרוצה להעשיר – יצפין".

שינויעיצובו של הבית אינו עניין אדריכלי או אסטטי גרידא. הוא צופן בתוכו את סוד הפריחהוההצלחה. הגמרא במסכת ראש השנה מעידה, שאדם הרוצה לשנות את מזלו צריך לערוך שינויבכמה מסדרי חייו, ואחד מהם הוא שינוי המקום. האמרה "משנה מקום- משנהמזל" מלמדת שניתן לשנות את מראהו של ה"מקום" ובכך לזכות בשינוימזלו של האדם לטובה.

עיצוב חללהבית, הכניסה, חדרי המגורים והמטבח עשויים לכלול אלמנטים של טעם ושל נוחות ולהגדישאת איכויותיו הרוחניות של הבית היהודי. הפאנג שווי היהודי מתייחס למטבח (גם למטבחשל פסח), לקביעת המזוזות, לפינת נרות שבת ומקדיש מקומות בבית כמוקדים לטוהרולשלווה.

שרה וורהארנן ידועה כמעצבת פנים בעלת טעם אנין וייחודי. השתלמותה בתחומי העיצוב,האסטרולוגיה והייעוץ האישי באים לביטוי בעבודתה, וכשהיא ניגשת לעצב את הבית, היאמשלבת את הידוע לה בתחום האדריכלות עם הבנת הנפש ועם הכרת אופי המשפחה וצרכיה, תוךהתייחסות לדרכי החשיבה של בני הבית. באופן זה האסתטיקה החיצונית והמימד הרוחנינעשים כרוכים זה בזה.

בתקופה של ימינו שבה תחושת הניכור מן העולם החיצוני מוגברת,דווקא אז כדאי להעצים את ההרמוניה המשפחתית-ביתית, בבחינת "יהי שלום בחילך,שלווה בארמונותיך" (תהילים קכ"ב). פאנג שווי בדרך היהדות היא התשובהלהרחקת אנרגיות שליליות וליצירת הרמוניה על ידי אסטטיקה חיצונית ומימד רוחנייהודי, וכפי שמובא במקורות "חוכמת נשים" היא ש"בנתה ביתה".שינוי קטן בבית – שינוי גדול בחיים

לייעוץולתיאום פגישות אישיות:

שרהוורה – נייד: 05276-42633

0 תגובות

Comentários


bottom of page