Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מתן תורה | חג השבועות יום חתונתנו | רויטל רחל צדוק

“מתן תורה” 

חג השבועות

 “ביום חתונתנו,.

1.חשיבות הכותרת” מתן תורה”: מאת היועצת רויטל רחל צדוק (מנהלת מדרשיה חרדית בבית שמש.)

“שבועות או מתן תורה”, אלה שמות שמאירים לנו את הימים האלה הקדושים בהם מתקיימת חופתם של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. שביום החמישים ליציאת מצרים שהוא חג השבועות , נערכה חופתו של מלך העולם עם עמו. שנבחר להיות כלתו של הבורא.

שתי שבועות נשבעו זה לזו שלא ייפרדו לעולם כמו שכתוב “אנחנו עמו וצאן מרעיתו”.

בזה שאמרנו בלב אחד :” שמע ישראל ה”… אלו-קינו”. וה”… ענה לנו :” אתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש”. והשטר המעיד על הקשר הזה הוא :” התורה”.

אחרי כיסופים של 49 ימים, טהרנו את עצמינו ואת מידותינו, מוכנים להשראת אהבתו הנדירה של האין סוף ברוך הוא.

ומכאן יש לנו חיבור עם העולמות העליונים דרך החיבור עם הבורא והנשמות של עם ישראל.

ואהבתו אילינו היא כל כך חזקה שאנחנו יכולים להרגיש את התשוקה לחיבור זה דרך רצוננו לעשות רצונו ללא כפיה אלא מתוך אהבה.

וכשאנחנו אוהבים משהו, יש לנו את הכוח לפעול. לא משנה אם הוא פה או לא.

ואלה הכוחות שמתעוררים אצלנו במיוחד ביום החופה שזה חג השבועות בו קיבלנו את מתנתנו החשובה ביותר שהיא : התורה הקדושה, שאין כוח זה אצל אף אומה אחרת חוץ מהעם היהודי.

וברגע שהאדם שוכח את ה”… את אהבתו לחיבור האמיתי שלו, הוא נשלט על ידי יצריו ותאוותיו, הוא מאבד את זהותו ונכנס לבלבול נורא. (לדוגמא האוכל, הכסף, התענוגות).

התכלית שלנו דרך חיבור זה להגיע לשליטה על הכול גם על המלאכים שמקנאים מצדיקים ששולטים עליהם דרך חיבורם ואהבתם לבורא דרך עשיית המצוות ודקדוקן, דרך בריחה מחטאים, וזהירות באהבת ישראל.

החיבור האמיתי לבורא נמדד דרך חיפושו, דרך השיחה עם קונו.

כמו שבבני זוג השיחה היא העיקרית לבנין עדי עד, התקשורת החיובית בונה, כך הקשר שלנו לבורא הינו דרך שיחות ושפיכות הנפש לאבינו שבשמים.

לזה דרוש אימונים של כל יום כמה דקות עד שלא נוכל לעשות צעד בלי החיבור האמיתי הזה. (של ההתבודדות).

בבית המקדש הייה המזבח החיצוני והמזבח הפנימי, הכהן גדול הייה יוצא למזבח החיצוני כדי להקריב קורבן וחוזר להדליק את הנרות אבל רק שתיים, ויוצא שוב, מכאן אפשר להבין איך העולם הגשמי מתחבר לעולם הרוחני.

 וזה דרך התקשורת עם הבורא יתברך שמו. קשר הכי חשוב כדי להגיע לברור הדעת. לכן האדם קיבל נשמה ממללא.

2.הר סיני- הר גבנונים,  מלשון גבינה שהוא השלכה של הר המוריה, שעליו עקד אברהם אבינו את יצחק,

מתוך אהבה ואמונה בבורא.

 היו שם 60 ריבוא כל עם ישראל “עם אחד בלב אחד”, והאחדות הזו גרמה לה”,… לתת לנו את התורה,

מתנת כלולותינו החשובה ביותר בעיני ה”,… ורק בזמן האחדות היא יכולה להועיל ולעזור לכל אחד לשנות את דרכו לטובה ולהתעלות.

ובזה שאנחנו עוזרים לאחרים להתקרב לאמת הזו, לא רק אנו מקרבים את הגאולה, אנו גם זוכים לחיבור אמיתי לבורא עולם בלי הפרעות של מלאכים שלילים, ואז יש לנו אפשרות לשלוט בהם.

הקדוש ברוך הוא יורד אילנו לעולם השפל הזה כל שנה ושנה ביום ה 50 (שזה מספר השלמו), ממש כפי שירד במעמד הר סיני כדי לגלות לנו את אהבתו.

המלאכים שאלו :” איך התורה שנגנזה, חמדה יקרה אתה נותן אותה לבשר ודם ?(מסכת שבת פ”ח).

ה”… הלביש את אלוקותו במידות התורה, וזה מבחינת תרייג מצוות, החבויים בשמה של רות המואבייה שמימנה יורד מלך המשיח.שדרכה נסתר תפקידה החשוב של “האם היהודייה “כדי להביא את הגאולה.

בזמן החשוב הזה של “מתן תורה” שזוהי מתנה יקרה, בזמן הזה מקבלים חיות חדשה, שהיא מבחינת שכל גדול וגבוה מאוד. התעלות וחיות, שה”… נותן בחסד עליון ורחמים גדולים.

אומנם כדי להכיל את אהבתו האין סופית של “הקדוש ברוך הוא”, צריכים להיות ראויים ומוכשרים לקבל.

3..אהבת ה”,… אהבת תורתו.

לשאת את גודל אהבתו. מי יכול לחשוב להיות ראוי ?

מי הוא זה אשר כלי נפשו גדולים מספיק כדי להכיל את כל הטוב הזה.

התשובה לפי רבי נחמן :”מי שיודע מעט מגדולתו יתברך, ושום מלאך אינו יכול להתפאר על זאת, שהעיקר הוא הרצון, חזק ותקיף, תמיד להתקרב איליו יתברך שמו.

שלוש אהבות הן :-

.אהבת ה”…

.אהבת התורה.

.ואהבת ישראל.

שלוש שהן אחת כמו שאמרו חז”ל: “ישראל והקדוש ברוך הוא, והתורה אחד הם”.

על זה אמר רבי עקיבא, שכל עניינו של “שיר השירים” דברי אהבה וחשק שהיא קודש קודשים.

כי הרגש הוא הכוח המשפיע על הלב יותר מכל מוסר אחר, הבוער בכל אחד מאיתנו.

רגשות כאלו של שיר השירים, חודרים לעומק הנפש, ומחברים אותנו לאמת, למי שאמר והייה העולם.

לפי המילים “: חולת אהבה אני.”. ומסיים שלמה המלך ב: “עזה כמות אהבהרשפיה רשפי אש שלבתיה“.

“מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה הזו, כי עזה היא“, ומוכנים לתת את נפשנו בעבור אהבה זו.

אומר המלבי”ם :” כי מטבע האדם האהבה הגדולה הזאת שימסור עליה את נפשו ומאודו.”

-מהו סוד הדבקות הזו ?

כאן מגלים לנו את סוד הגאולה העתידה להתגלות בזכות העקשנות היהודית, דור אחרי דור,

מול אומות העולם התקיפות להסיר דתנו, ושיהודים מתו על קידוש ה”…

-מנין הכוח הזה לנו ? ומה מניע אותו ?

-אומר הבעל שם טוב הקדוש:” כמו בן שאוהב את אביו מאוד, עד שמחמת אהבה הוא עושה מעשיו כעבד לאדוניו“.

אהבת ה”… אם כן איננה איזה רגש אצילי, זהו רגש עז, מלא עוצמה וכוח, שבא מתוך הנשמה שהיא חלק אלו-ק ממעל. שמכוחה יכול כל יהודי לוותר על חייו.

-מיהם אלה שזכו לכוח כזה ?

לא רק צדיקים, אלא יהודים פשוטים, וגם אנחנו יכולים לזכות לזה. כי אין תכלית ואין סוף לתשוקתו.

כמו שכתוב (בתהילים  מ”ב, ג) “צמאה נפשי לאלו-קים לקל חי”.

וזהו הכלי שאנו בונים במתן תורה, ביום חופתנו, ביום חיבור עם אהבת נפשנו, ולכן אנו נשארים עיירים כל הלילה, כמצפים לאורו הראשון של יום הכלולות, ומתאווים לראות פני החתן, ולכן בתיקון שבועות, אנו עוסקים בלימוד תורה, להראות חיבתנו לבוראינו. שהיא התלבשות  והתגלות אהבתו.

ובתפילה מבקשים את קירבתו אילנו, והחש זאת יקיים :”באהבתה תשגה תמיד”.(משלי ה”,יט).

בשעה שירדו נשמות ישראל לעולם ויעסקו בתורת ה”… אז יוצדק קיומו של העם היהודי.

בזכות הפעולות שלנו ירוממו וינשאו ישראל את כ

0 תגובות

Comments


bottom of page