Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

למען תספר:בהמשך "יציאת מצרים"-רויטל רחל צדוק
בס"ד

למען תספר: בהמשך "יציאת מצריים".

מאת היועצת רויטל רחל צדוק, מנהלת מדרשיה חרדית "עטרת שרה" בבית-שמש.


ב’ פעמים מטבילים אנו בלילה זה, כרפס וחרוסת, רמז הוא לב’ טבילות טהרה שנטהרנו בהם במצרים והם טהרתנו בדם הפסח ודם המילה.

במצרים היו בני ישראל במצב של קטנות המוחין כפי שכתוב בגמרא, שקטרגה מדת הדין על גאולתן של ישראל שאמרה:" הללו עובדי עבודה זרה, ולכן לא דרש מהם השם יתברך "אתערותא דלתתא" מצד פנימיות נפשם והסתפק במשהו של מעשים חיצוניים בלבד, ונצטוו על קרבן פסח ומילה,

והוא דוגמת המקווה המטהר במעשה חיצוני ובכך מגרש את כוח הטומאה הפנימי שבנפש, וזהו שאומרים בהגדה של פסח:

"שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת".

נדרש מאיתנו לעשות ככל אשר ביכולתנו ולעורר קדושת נשמתנו לאהבתו ויראתו יתברך, ואזי מובטחים אנו בסיעתא דשמיא.

פסח ה’… יתברך מלדרוש מאיתנו יותר מכך, והסתפק במעשה חיצוני בלבד, ובזכות שתי המצוות החיצוניות נושענו.

למרות שהיינו "עבדים לפרעה במצרים", עבדים בגוף ובנפש, שקועים בזוהמתם ובטינופם של מצרים, והאפשרות היחידה להשתחרר מהם,

רק "ביד חזקה ובזרועה נטויה" של הבורא יתברך, בדרך "נס".

ואלו היה דורש הקב"ה מאיתנו קצת השתדלות והפעלת כוחות מצדנו, לא היינו יוצאים לעולם מעצמנו. וכן פעל ה’… לבדו, ונתן לנו את הגאולה "במתנה".

ולכן אוכלים אנו את "המצה" , הרומזת על חוסר אפשרות לפעול בכוח, ואין לייחס לעצמנו שום גאווה וגבורה, הנרמזת "בחמץ התפוח", אלא אזלת יד גמורה ונמיכות רוח כעני בפתח, הנרמזת במצה.

ובאכילתנו את המרור, שזה היה פרי עמלנו, בלב מר, עניות מתורה ממצוות ומכוח פיזי להושיע את עצמנו.

ולכן בבואנו לשחזר את עברנו בלילה הזה אין לנו לראותו ככולו "מרור", ומשם גאלנו השם יתברך מאין מוחלט למעלות גדולות ונפלאות.

"ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, חייבים אנו לספר ביציאת מצרים".

לכל זאת הגענו בחסד ובמתנה גמורה, אמר ה’…: "אשא אתכם על כנפי נשרים",

שהרי ה’… התנהג איתנו בוויתור מוחלט.

וחייבים אנו לזכור זאת בכל שנה ושנה, ולא לתלות את ההישגים של ימינו בחכמה ודעת, מדע ותבונה מכוחנו בלבד, אלא לזכור שאנו עם שנלקח בחסד גמור מציפורני הטומאה לאחר שאותם ציפורניים היו נעוצים בנו עמוק עמוק, ולא היה באפשרותנו להיחלץ מהם כלל וכלל.

על כך עלינו להודות ולהלל לה’… יתברך ולייחס לו בלבד את כל הישגינו שזכינו להם עד היום.

(לכל הרצאות, סדנאות, חוברות דיסק ההרפיה, אבחונים ועוד… טל:0522529857)

0 תגובות

Comments


bottom of page