Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

להאיר להאיר | פרשת וישב | רחל ויינשטיין

בני לאה השנואה,

שונאים.

את בן רחל,

אחותה.

ומקנאים,

כמו שקנאה רחל.


קנאה ושנאה.

כמה קשה.

בתוך משפחה.


אך מעניין שכנראה שתחושות אלו משחקות תפקיד מרכזי דווקא במשפחה.

בין קרובים.

כי מה איכפת לי מה עשה או מה קיבל אדם זר?

זה לא רלוונטי לי בכלל.

אבל אדם קרוב,

שמקבל,

מתקדם,

יותר ממני...

זה קשה.

תחושות אלו של קנאה ושנאה כל כך אנושיות.

כל כך נוכחות.

וקשות.


בעל התניא מסביר שהקנאה והשנאה רווחים,

כי התבלבלנו.

אם שואלים אותי מי אני –

אני יכולה לענות מהו שמי,

איפה אני גרה,

מהו העיסוק שלי.

אך התשובה האמיתית לשאלה מי אני היא -

חלק אל-ה ממעל ממש.

אני חלק מאין סוף אחד גדול.

וכן,

גם אתה, ואת, והוא,

חלק מאותה נשמה גדולה.

אותו אין סוף.

ורב המשותף על המפריד בינינו.


כאשר זוהי ההסתכלות,

הקנאה והשנאה לא רלוונטיים.

אין מה לקנא –

כי כל התקדמות של אחד מאיתנו היא התקדמות של כולנו.


הכל ורוד,

רק אהבה.


"הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש ישראל למגדול ועד קטן..." (ליקוטי אמרים פרק ל"ב)


אכן זוהי דרך להגיע ל'ואהבת לרעך כמוך'.

אך האם דרך זו קלה?

איך מגיעים להבנה העמוקה שהנשמה היא העיקר והגוף טפל לה?

ולתחושה הברורה שאנחנו כולנו אחד?


בעל השפת אמת מסביר שבמצוות נר חנוכה אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו חלק מאותה נשמה גדולה. (שפת אמת לחנוכה תרל"ב)

ההתבוננות בנרות מסוגלת לעורר בנו את הבנה הזו,

להזכיר לנו את האמת הזו.

כי הנר מאיר את החורין והסדקין –

מוצא משכן לנשמה גם בפינות החשוכות.

השפת אמת ממשיך ומסביר שנר חנוכה יש בו שני מרכיבים.

מרכיב כללי ומרכיב פרטי.

מצד אחד הנר מזכיר לנו שאנחנו חלק מאור גדול,

מצד שני נר חנוכה מסמל את המצוות.

את הפרטים הקטנים.

כי נר מצוה ותורה אור.

וחז"ל בנו לנו מבנה אידיאלי לצורת ההדלקה –

מזוזה מימינו ונר חנוכה משמאלו.


המזוזה מימין –

שכתוב בה שמע ישראל ה' א-הנו ה' אחד,

שמזכירה שה' אחד ושמו אחד,

ואנחנו חלק מאותו אין סוף.

ונר חנוכה משמאלו –

שמלמד אותנו שכאשר האור הגדול הזה נסתר מאיתנו,

צריך להדליק נר.

ועוד נר.

לעשות מצוה.

ועוד מצווה.

ולהאיר את החושך –

לאט לאט.


וכך אנו שוהים שחנוכה בחיבוק הזה.

שבין הנר למזוזה.

בין הרעיון הגדול,

לפרקטיקה.

בין החיבור לאין סוף,

לעיסוק בפרטים הקטנים.


כי אלה החיים.

המאמץ לשמור על התמונה הגדולה בראש,

יחד עם ההליכה צעד צעד במצעד החיים.


שתהיה שבת של שלום ואהבה,

וחנוכה מלא אור.

אור גדול של חיבור לאינסוף,

ואורות קטנים גדולים של נרות,

מצוות,

ועיסוק בפרטים.


שבת שלום וחנוכה שמח!

0 תגובות

Comments


bottom of page