Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כולנו יחד וכל אחד לחוד | רחל וינשטיין

כולנו יחד וכל אחד לחוד | רחל וינשטיין

בפרשה הזו אנו נפרדים מיעקב אבינו. בעצם, מכל משפחת “אבינו” כפי שאבא שלי תמיד כינה אותם. מכל בני יעקב, מכל סיפורי בראשית המקסימים והמרגשים.

עוברים פזה, ממשפחה לעם. אמנם 12 ילדים זה ממש כמעט עם…

לא פלא שהמדרש אומר שיעקב אבינו לא מת, קשה עלינו הפרידה עד מאד!!!

הפרידה מיעקב, מבניו ומהסגנון האישי של ספר בראשית.

ולא רק אנחנו נפרדים, יעקב נפרד מבניו.

ומה הוא אומר להם לפני מותו?

הוא רוצה לבשר בשורה כללית, אך הדבר לא מסתייע בידו. הוא רצה לספר לנו מה יהיה באחרית הימים. הוא רצה לגלות את הקץ.

אז אלו מכן שתמיד קוראות ספר מהסוף להתחלה אולי מאוכזבות. אבל במקרה הזה, אפילו אני, שלעולם לא קוראת את הסוף לפני שאני מגיעה אליו באמת ובתמים, אפילו אני קצת מאוכזבת. כבר ציפינו.

מה העניין הזה שרצה יעקב לגלות את הקץ ולא גילה?

יש לכך כל מיני הסברים. יש המסבירים שהמשך דבריו מלאים ברמזים למה שיקרה באחרית הימים, יש המסבירים שפתאום נתעלמה ממנו הנבואה והמידע שרצה לחשוף אבד.

רש”י מפרש על פי המדרש שרצה לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו נבואה ודיבר בדברים אחרים, אך את ברכות יעקב רש”י מפרש על ההיסטוריה העתידית. יעקב לא מגלה את הקץ בצורה מגולה, אך דבריו מלאים רמזים לקץ שגילה ולא גילה.

לדעתי, עם כל הרצון של יעקב לשאת נאום, בסופו של דבר הוא מחליט ללכת על “יחס אישי”.

במקום לספר לנו על ההיסטוריה הכללית של העם, למסור מסר לאומה הצעירה, הוא בסופו של דבר מחליט למסור מסר אישי לכל אחד מבניו. אמנם גם בצורת נאום, אך בכל זאת אישי. יעקב, ברגע האמת מישיר מבט אל כל אחד מבניו. מדבר מן הלב. לא בוש לומר אף מילים חריפות.

יעקב אומר לכל בן מילים שמתאימות רק לו, הוא נפרד מבניו במילים אישיות ופרטיות.

אך רש”י בפירושו מגלה לנו סוד נפלא. המילים הפרטיות אף הן מגלות לנו את הקץ, אף הן חושפות איזה סוד. הדיבור הלכאורה פרטי, טומן בחובו רמזים לכלל.

כי הכלל הוא צירוף כל הפרטים, לא?

ולפני שמסיימים את ספר בראשית, לפני חתימת סיפור משפחת אבינו והמעבר לעם ישראל, אנחנו מזכירים עוד פעם את את הפרטיות, את חשיבות הפרטים.

כי כל כך קל לשכוח. במיוחד בעבדות.

בעבדות במצרים, בעבדות לכל מיני רעות חולות אחרות.

הכלל כל כך חשוב! אך הוא מורכב מפרטים, שאף הם חשובים.

רבי נחמן מסביר שכאשר יעקב נפרד מבניו, כתוב “ויאסוף רגליו אל המיטה ויגווע וייאסף אל עמיו”.

אלו המילים שאותם דרשו חז”ל ואמרו שיעקב אבינו לא מת, את אותן המילים דרש רבי נחמן אחרת.

רבי נחמן מסביר שליעקב היה כישרון האיסוף. לראות את הפרטים, ולראות בהם כלל ללא טשטוש ייחודם.

את כל בניו אסף, ראה את כולם ביחד וכל אחד לחוד.

שנזכה גם אנחנו לראות את הפרטים, את האנשים, את ילדינו, את עמינו, כלם ביחד וכל אחד לחוד.

0 תגובות

Comments


bottom of page