Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ישראל בני מלכים-רויטל רחל צדוק


בס"דישראל בני מלכים:

עליך לחזור ולשנן לעצמך יום יום, "אני מסוגלת"! אני מוצלחת, ובעזרת ה"… אצליח!

אל לך לשכוח אפילו לרגע את חשיבותך העצומה, בהיותך בת מלך, ביתו של הקב"ה מלך מלכי המלכים, אשר מלא כל הארץ כבודו,הוא אוהב אותך, ורוצה רק בטובתך, הוא מחייה ומנשים אותך כל רגע ורגע, וזאת מכיוון שהוא מאמין בך , הוא מאמין בכישרונות החבויים בך, ושאת מסוגלת למלא את ייעודך ותכליתך כאן בעולם.

שכן כל מטרת של התורה והמצוות שהוא נתן לך, אינה אלא בכדי לזכות אותך בחיי אושר נצחיים.מחמת אהבתו אותך.

–אמר רבי חנניא בן עקשיא

(במכות, משנה ט"ז):" רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" שנאמר :ב(ישעיה ב’):" ה’… חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

ואילו לא היה ה’… מאמין בכוחותיך, וביכולתך לעמוד במשימות שהטיל עליך, הוא לא היה נותן לך אותם.

יתר על כן, לפי השקפת חז"ל, כל יהודי הוא בן מלך במהותו, מחמת היותו חלק אלו-ק ממעל, ובהמשך לאבותינו לאברהם, יצחק ויעקב.

-חשיבות הכרת הערך העצמי:

–וכבר כתב רבנו יונה ב"שערי העבודה"

-הפתח הראשון הוא :

"שידע האדם העובד ערך עצמו, ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו, גדולתם וחיבתם אצל הבורא יתברך".

בכל יום ויום יוסיף אומץ לקנות מעלות ומדות אשר יתקרב בהם לבוראו וידבק אליו, וכפי כוחו והשגת ידו. ואם חלילה וחס לא יכיר מעלתו, נקל יהיה בעיניו ללכת בדרכי הפריצים.

"כי כל מי שאינו מתבייש מנפשו, אין לנפשו ערך בעיניו".

ה’… יתברך אינו מבקש מבני אדם כי אם לפי כוחם.

נמצאנו למדים, כי תחושת הביטחון וגבורת הלב, אינה נובעת רק מההכרה בכוחות הנפש המיוחדים של האדם עצמו. אלא היא מתחזקת גם מתחושת הרוממות של האדם על היותו נברא בצלם אלו-קים, באשר הוא יהודי.

כל מה שהאדם נלכד במצודת יצר הרע, בא לו מחמת שאינו יודע ומבין כי בן מלך הוא.

ואם ישים האדם לבו שהמלאכים מלווין אותו לשמרו, יראה בעני שיכלו מעלתו וגדולתו, וכשיזכור זאת, הלא תייקר נפשו בעיניו, ותצליח עליו רוחו, שלא יתפעל משום התפעלות שאינה לפי כבודו, ומכל דבר מגונה ורע ישמור ידו.( מתורתו של רבי נחמן).

ואז לא יהיה ליצר הרע מבוא אליו.

ובלי תודעת חשיבות, אין עבודה בתורה.

כפי שכתוב בתורה :"ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש",

ופירש רש"י: "כל אחד מישראל הוא שר, בעל מעלה ובעל אחריות".

לכל מידע, הרצאות, סמינרים, ואבחונים, דיסק ההרפיה ועוד…

בטלפון: 0522529857 רויטל רחל צדוק יועצת חינוכית וזוגית, מאבחנת ומטפלת בבעיות רגשיות.

0 תגובות

Comments


bottom of page