Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אמון ביכולת. מאת היועצת רויטל רחל צדוק


אמון ביכולת. מאת היועצת רויטל רחל צדוק

כל אחד ואחד מאחל לעצמו שבכל אשר יפנה יצליח.


-השאלה אשר עלינו לשאול את עצמנו היא:

" האם ישנה דרך בה אנו יכולים לפעול בכדי להגיע להצלחה"?


ישנם רבים הסבורים שבכדי להצליח יש צורך בחכמה רבה ובכישרונות גדולים ומכאן הם באים לכלל מסקנה שכל מי שלא חננו ה’… בתכונות אלו, אין לו סיכוי להצליח.

האמת היא ששערי הצלחה פתוחים בפני כל אחד ואחד.

-ובמילים אחרות מהו סוד ההצלחה?

-אומר הרמב"ם:"התשובה נמצאת בדור המדבר.

משה רבנו מכריז:"כל "חכמי לב" יבואו ויעשו את כל מה שציווה ה"…

"נשיאות לב" הרי הוא סוד ההצלחה, לנסות אפילו שלא למדנו.

אנו מסוגלים, אנו נעשה ונצליח, שכנוע עצמי, ואמונה חזקה ביכולת האישית שה"… חנן אותי.

תלמיד שאינו מאמין ביכולתו, רחוק מההצלחה.

–מה מפריע לו להאמין בעצמו?

הכל תלוי בחינוך שקיבלנו, הדוגמא האישית בבית, הורים עם אמונה ותקווה, מלאי שמחת חיים. ואין הדבר תלוי כלל רק בכישרון.

כנאמר :"אם תאמינו בעצמכם תצליחו".


כל אדם חייב לדעת שיש לו חשיבות, בעלת משמעות חשובה.

וחייב לומר :"כל העולם נברא בשבילי". כי "ה"… עוז לעמו ייתן".

הקב"ה בכבודו ובעצמו מאמין בכל אחד מאיתנו באופן אישי.

הוא נותן לנו כוחות, מחייה אותנו, וכל זאת רק משום שהוא מאמין בנו.

-אז מי אנו כדי שנתייאש?

ולכן יש תקווה לאחריתו שיתנער מייאושו.

אם יזכור זאת האדם, ויתאמץ בכל כוחותיו, בתורה, בתפילה, בטהרה, ובמידות, אזי יוכל למצוא אוצרות בקרבו, הרבה הרבה יותר ממה שהיה יכול לשער בתחילה.! אוצרות מלאים ברכת ה"…

וזהו הרמז במאמר חז"ל(:פסחים קט"ז):

"תפקיד האדם הוא, לצאת ממיצריו, ולהרחיב גבוליו בבחינת "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה".

-כפי שכתוב ב(תהלים פ"א, י"א):

"אנוכי ה"… אלוקי-ך מעליך מארץ מצרים".

ועל ידי זה שהאדם יוצא ממיצריו הוא מרחיב ומגדיל את שאיפותיו.


וכל עניין שבעולם ניתן ע"י כל אחד, אם רק התעמק ויתייגע יותר, עד שיזכה לתקן כל בחינות נפשו רוחו ונשמתו.

ומי שזוכה לאמונה שלמה וטהורה יודעת שאין טבע בעולם.

והקב"ה יכול כל רגע לשדד את כל המערכות הטבע ולהרחיב כל הגבולות שבעולם.

ולא נשכח שכל יהודיה היא למעלה מכיפת הרקיע ו

0 תגובות

Comentários


bottom of page