Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ר’ לוי יצחק מברדישטב זיע”א

1740-1809 | ת”ק – כ”ה תשרי תק”ע

למעלה מכל מעלותיו בקודש, התפרסם ר’ לוי יצחק כמליץ יושר ומלמד זכות על עם ישראל. כל מי שנצרך לישועה, בגוף או בנפש, ידע כי בברידטשב שוכן רופא הנשמות הגדול, שתפילתו אינה שבה ריקם, ברכותיו מתקיימות והרי הוא לפני קונו כבן בית אצל אביו. ענוותנותו לא ידעה גבול, רגיל היה רבי לוי יצחק לומר שאילולא היתה נזכרת בתורה מידת הגאווה לא היה יכול להאמין שמידה זו יכולה להימצא בבני אדם, אשר ימיהם כצל עובר.

עבודתו את ה’ בשמחה הייתה אף היא לשם דבר. שמחתו בקיום כל מצווה ומצווה הייתה מופלאה ומרנינה את לב כל רואיה. במעלתו הפליג החוזה מלובלין ואמר: “בכל יום אני קובע לי שעה להודות לה’ על אשר שלח לעולם הזה נשמה גדולה וקדושה של ר’ לוי יצחק”!

כשנפטר רבי לו יצחק מברדיטשב אמר רבי נחמן מברסלב שאפילו איש פשוט מחוייב להרגיש חסרון ומי שיש לו עיניים פקוחות הוא רואה ממש שנכבה נר מן העולם ונעשה חשך כי נסתלק ראש כזה ראש באמת בפרט ראש של ישראל (שיחות הר”ן קצ”ז).

קודם

הבא

קברי צדיקים וציונים קדושים נוספים

אירועים ופרסומים

רגעים מיוחדים מהמסע להילולת אהרון הכהן בירדן | עם רוני ונורית אילון הירש

הרצאות ווידאו

הר’ ימימה מזרחי ונורית אילון בקבר רחל ביום ההילולא

קברי צדיקים וציונים קדושים

הבעל שם טוב הקדוש

0 תגובות

זכינו להגיע לציון אהרן הכהן בהר ההר! תודה לקבוצה המדהימה שהתלוותה אלינו – היה מסע מפרך לגוף ומזכך לנשמה. תודה רבה לאחיות בעדני שעמלו על עריכת הסרטון! זכינו להתפלל ש”עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום ע

bottom of page