Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רויטל צדוק-חשיפת רגשות ,"כלי להבנת נפש הילד" – 2

{mosimage}הבדיקהשנוכל לעשות עםעצמנו היא לשאול כמה שאלות שיוכלו לכוון אותנו להבנה מדויקת יותר.

-האםאנחנו פועלים כדי לשפר את חיינו ובמה או שמא אנחנו נוטים לשבת עצובים במשך שעות אוימים שלמים

-האםיש לנו כוח עמידה ויכולת להתמודד עם משברי חיים ?

-האםאנחנו תלותיים בתשומת ליבם של אחרים ?

-האםאנחנו מבטאים את הרגשותינו האמיתיתכשאנחנו נמצאים עם אנשים אחרים ?

שאלות אלו קשורות לאינטליגנציההרגשית.

מהי אינטליגנציה רגשית ? ומדוע היאחשובה ?

אינטליגנציהרגשית, נוגעתבקשרים שאותם אנו מקיימים עם אחרים, לדוגמה, כאשר אנחנו נמצאים עם אנשים, האםאנחנו מעניקים להם אנרגיה חיובית או מרוקנים אותם מאנרגיה ?

ולכןכדי לענות על שאלות אלו, עלינו להבין את רגשותינו שלנו לפני שננסה להבין אתרגשותיהם של אנשים אחרים.

מתוךחשיפת הציוריםנוכל להבין את רגשותיהם של ילדינו אך עלינו להבין קודם את עצמנו. ילדינו הם התשקיףשלנו,

לדוגמהנצייר את עצמנו כבית, כאשר מזג האוויר גרוע וביתכם מוצף או מוכה ברק, או כאשר ישהפסקת חשמל, האם אנחנו יודעים מה לעשות ?

הבאנבחן את עצמנו אם אנחנו מתמודדים במצבים קשים, האם אנחנו מתפוצצים, או זורמים עםהחיים ולוקחים אותם בקלות, מה מפריע לנו לזרום ?

היכולתהרגשית היא לדעת להתמודד עם רגשותינו ועם אלה של אחרים גם במצבים קשים.

האינטליגנציההרגשית היאמערכת הכישורים החשובה ביותר, שאנו זקוקים כדי להתקיים כבני אדם ולחוות את החייםבמלואם.

עדכה לא עלה בידם של הקלינאים, הפסיכולוגים ואנשי האקדמיה הרבים העוסקים במחקריםחשובים בתחום זה להעביר את המסר שלהם באופן בהיר וחזק.

חוקריםמצאו שקיים מרכיב שונה מהאינטליגנציה הקוגניטיבית שלנו, שמשפיע על הצלחתנו ועלאושרינו בחיים שהיא :" האינטליגנציה הרגשית.

-איךנוכל למדוד את האינטליגנציה הרגשית שלנו ?

-איךתוכלו להתייחס למצבי קושי רגשי בדרך שתביא לכם אושר רב יותר. ?

כולנו,חייבות להתעורר ל"מודעות עצמית" באשר למה שהוא משדר לילדינו בשפה הלאמילולית.דבר שיכול להשפיע על הרגש.

לדוגמא:אם ההליכה של האב מרושלת, אם הוא גורר את רגליו בקולניות וללא ריסון, וכל זאתבטענה שככה אני וזהו !" הקורבנות לכך יהיו חלילה בניו .

ומדועעלול הורה להתנהג כך ?

לאבכוונה רעה, כמובן, אלא עקב חינוך לא מודע שהוא עצמו קיבל, חוסר "מודעותעצמית" והעדר כלים מתאימים.

אדםיכול להיות בעל "מודעות עצמית" בונה רק כאשר, הוא מסוגל לצאת מתוך עצמוולבחון את עצמו מבחוץ, ולא רק את כל העולם.

כל פעולותיו החיצוניות של האדם, הן ביודעין או לא,מולידים טבעיים בנפשו, ומשפיעים על הרגש. מין הכלל אל הפרט. האדם נפעל כפיפעולותיו, אכן האדם ה

0 תגובות

Comments


bottom of page