Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רבי נתן מברסלב – התלמיד הגדול

1780-1844 | ט”ו בשבט ת”קמ – י’ טבת תר”ה

נפשו של רבי נתן לא הסתפקה במעלותיו הרבות בתורה והוא חש תמיד שדבר מה חסר לו. אחר חיפושים ולבטים, התקרב לדרך החסידות ואף הסתופף בצילם של גדולי עולם כמו ר’ זושא מנאפולי ור’ לוי יצחק מברדיטשב, שחיבבוהו וקירבוהו ביותר, אולם צמאונו לאמת צרופה רק גדל והתעצם לאחר מה שראה אצל אותם צדיקים.

שנים עברו, ור’ נתן ממשיך בחיפושיו אחר דרך בעבודת ה’. אז נודע לו על צדיק המתגורר בברסלב. רבי נתן יוצא במגמה להתוודע אל הרבי החדש. בהיכנסו אל הקודש פנימה פונה אליו ר’ נחמן ואומר: “מכירים אנו מכבר, אך מזמן לא נפגשנו” ומוסיף בשמחה: “מעתה אינני בודד”. אמר ר’ נחמן בעצמו: “בלעדיו לא היה נשאר ממני דבר”!

ר’ נתן לומד במסירות את משנתו של רבו ונפשו נרגשת, סוף סוף מצא את אשר ביקש. באחת השבתות שבהן הוא שוהה אצל רבי נחמן, הוא יוצא בלילה אל השדה ליד נהר בוג הזורם בקרבת העיר וקורא אל ה’ בכל ליבו: “בברסלב בוערת אש, הבער אותה בליבי”. ר’ נתן, בהוראת רבו, כותב ועורך את תורותיו, בפקודתו הוא גם מחבר בעצמו חידושי תורה והסברים עמוקים לתורת רבי נחמן ורעיונותיו.

קודם

הבא

צדיקים נוספים

0 תגובות

רגעים מיוחדים מהמסע להילולת אהרון הכהן בירדן | עם רוני ונורית אילון הירש

זכינו להגיע לציון אהרן הכהן בהר ההר! תודה לקבוצה המדהימה שהתלוותה אלינו – היה מסע מפרך לגוף ומזכך לנשמה. תודה רבה לאחיות בעדני שעמלו על עריכת הסרטון! זכינו להתפלל ש”עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום ע

Comments


bottom of page