Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ראש חודש כסלו | רחל וינשטיין

ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו,

ויעתר לו ה'.


יצחק מתפלל.

ויעתר.

אך המילה המאפיינת בחז"ל את תפילת יצחק היא לא עתירה אלא שיחה.

ויצא יצחק לשוח בשדה –

מכאן למדו חז"ל שיצחק תיקן תפילת מנחה.

(ברכות כ"ו ע"ב)

מה בין שיח לעתירה?

הרב קוק בעין אי"ה (שם) מסביר שתפילת מנחה,

תפילתו של יצחק,

היא תפילה המשתתפת עם צמחים ואילנות.

תפילה של התמזגות עם הטבע,

בתוך חוקי הטבע.

שיח.


לעומת זאת את העתירה היא תנועה אחרת לגמרי."א"ר יצחק: לָמָה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר?

מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום,

כך תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של הקב"ה ממידת רגזנות למידת רחמנות."

(יבמות ס"ד ע"א)

השיחה משתלבת עם הטבע.

משוחחת איתה.

מתמזגת איתה.

העתירה הופכת את היוצרות,

מהפכת בטבע.

דורשת -

חותרת.

למטרה מסויימת.


להולדה.


תפילת יצחק היא תפילת המנחה.

זוהי תנועתו הטבעית.

לשוח בשדה.


אך כאשר אישתו האהובה איננה יולדת,

יצחק יוצא מגדרו,

ויעתר.

יצחק מבקש,

חותר.

מהפך.


כנגד נטייתו הטבעית.

ובכך נבחן יצחק.

בכך שכאשר נדרש לכך –

הוא פועל כנגד הטבע,

וכנגד טבעו.

ומתפלל.

תפילה שהיא עתירה,

ולא שיח.


ואני חושבת על כך שיצחק הוא איש הדין,

איש הכללים,

והטבע.

שכרגיל פועל בתוך הכללים,

ובתוך המסגרת.

משוחח עם הקב"ה,

ומקבל את המציאות כמות שהיא.

אך כנראה שלפעמים צריך לפנות ב"ויעתר"


לצאת מגדרנו.

לעמוד מול ה'.

ולבקש.

להפך מידת הדין למידת הרחמים.

כי אולי כאשר אנו מוכנים לצאת מגדרנו,

גם הקב"ה יאות לצאת מגדרו.

לצאת לקראתנו.


אמן.


שבת שלום!

0 תגובות

Comments


bottom of page