חיפוש

קדושת ימי פורים- רויטל צדוק


*קדושת ימי פורים*

צריך יהודי למחות את עמלק שבקרבו, כי עניין עקר עמלק הוא היצר הרע צורר כל אדם, המתעורר בכל פעם להחטיא את האדם. עיקר מחיית עמלק הוא מחית הגאווה והטומאה. – ככתוב (דברים ח’, יד’): – ” ורם לבבך ושכחת את ה’… אלוק-ך, שהוא עמלק בגמטריא=רם. כנגד הטומאה שהחדירו בתוך עם ישראל שצריך למחותה לגמרי. כמו כן פורים הוא גאולת הגוף שהוא נרתיק לנפש, וצריך להכין את עצמו מראש חודש על פורים, גאולת הגוף בחינת מחיית עמלק בבחינת שקלים. מחצית השקל= אם אדם קרוב לצדיק( האות “צ”, אזי הוא “חי “ואם הוא מתרחק אז הוא כמו “מת”. מחצית. -כתוב במדרש אליהו, ביום הפורים מכפר הקב”ה כל עוונותיהם של ישראל כיום הכיפורים. נמצא, שכשם שיש כפרה בתענית, כך יש כפרה על ידי אכילה ושתייה, ועל ידי זה באים לעולם החרות, ויש בו סליחת עוונות. מובא במדרש משלי (פרק ט’): “כל המועדים בטלים לעתיד לבוא, מכל מקום ימי הפורים לא יבטלו לעולם, וכן אם כל כתבי הקודש יבטלו לעתיד לבוא, “מגילת אסתר” לא תתבטל לעולם. -בזוהר הקדוש כתוב:”פורים על שם יום הכיפורים שעתיד להיות משתה מעינוי לעונג. ורק בפורים נתן רשות להתגלות אור הנעלם בכל עת. ובכל דיבור שיוצא מקריאת המגילה, נברא מלאך , ומכל דיבור ודיבור שמח בו הבורא. לכל מועד יש את הוויטמין הרוחני שלו. הנה כל עניני העולם הזה, הם משל, וכמו שבעולם הגשמי יש בדרכי הרפואה, זריקות שמונעות מחלות, כמו כן קדושת הימים הטובים והמצוות, נכנסות לתוכנו ומקדשות אותנו, ונותנות לנו כח לכל השנה. ולפעמים צריך לרוץ לעשות חיסון, כמו כן “בעקבתא דמשיחא “שיש התפשטות של שער הנו”ן, בוודאי שצריך לקחת את החיסון שנותן לנו השם יתברך על ידי היום הטוב של פורים. וכמו שכל גוף צריך כמה וכמה וויטמינים לחיזוק הגוף, ואם משהו יואכל רק ממין אחד, יחסר לו קצת מוויטמין אחר, ויחלש גופו, כך הוא בכל מצווה שנותן לנו ה”… ובכל מועד קדוש, שיש להם השפעה מיוחדת על אור הנשמה, ואם חסרה ההשפעה, חשים לא בטוב ונחלשים ברוחניות. יום פורים, הוא שמסוגל להעביר את כל החלודה מהנפש, ואז יש התרוממות גדולה ומגיעים אל המלך וחדריו,”נגילה ונשמחה בך”. בחודש אדר ה”… דר בתוכנו. וככל שמגבירים יותר את כוח הנשמה, כל אחד לפי מצבו, ומתרחקים מהעולם הזה, כך היום הקדוש הזה מאיר יותר ויותר. והקב”ה הוא משפיע השפעות לכל יחיד ויחיד. וכשאנחנו קוראים במגילה “המלך” כול המזיקים בורחים, ולכן צריך מאוד לשמור על חוש השמיעה כפי שכתוב ב:(כתובות,ה’, ע”ב):”לעולם אל ישמיע אדם לאוזניו דברים בטלים מפני שהן נכוות תחילה לאיברים”. וכתב בספר הקדוש “שם משמואל” מענייני הפורים: ” קליפת עמלק מונחת כאבן על הלב שלא להכניס דברי תורה על הלב, וזהו עניין של קירור עמלק, ועניין של קור וחום שיך רק בלב, כמוכתוב :ב:(תהילים ל”ט, ד’):”חם ליבי בקרבי”. שעמלק לוחם בעיקר לקרר את הלב . על זה אומרת הגמרא ב: (פסחים נ’, ע”א):”אור שיקר בעולם הזה קפוי הוא לעולם הבא”. ולכן עיקר קיומו של האדם , שכל החיים יהיו מונהגים בחיי המעשה על פי התורה, ולא שתהא התורה בשכל האדם בלבד. כותב הרמח”ל בספרו הקדוש “דעת תבונות”:”חייבים אנו להשיב ללבנו הידיעה הזאת, בישוב גמור בלי שום ספק והוא שנצטווינו בספר:(דברים ד’, ל”ט): “וידעת היום והשבות אל לבבך”. ובספרו “דרך עץ החיי” כתב:”ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר הרע…” וזוהי מעלת לימוד התורה בימי פורים. כי ענין פורים הוא להאיר את האור בקדושה, שהוא עניין הצלתם של ישראל בגלות. ולכן צריך ביום זה להחדיר אהבת התורה. ואיך לא יתלהב לב האדם בהעלותו על ליבו להתבונן בזה העניין הנורא, לבל יתרפה מעסק התורה הקדושה תמיד. -בסיפור המגילה, רואים מצד אחד את מחשבות האדם,את האופן שבו הוא מנסה להציג את מטרותיו ולהסתיר מזימותיו, ומצד שני רואים במגלה עד כמה לא האדם מולך בבריאה, אלא מלך מלכי המלכים הקב”ה. ובכן, מה היה המניע האמיתי של המן? להסית את המלך להרוג את וושתי כדי להשיא את ביתו לאחשוורוש, וכך הוא יזכה לקבל באינטרס את הטובה על עצמו. והנה הקב”ה בכבודו ובעצמו עשה עושה ויעשה, והאדם אינו אלא כלי שרת בידי השגחת הבורא להוציא לפועל את רצון ה”… יתברך. ואם וושתי נהרגה, זהו הייה רק משמים שהדבר נגזר. נאמר במדרש שבזמן המשתה הלכו 18000 איש מבני ישראל למשתה, אכלו ושתו והשתכרו והתקלקלו, מייד עמד השטן והלשין עליהם לפני ה”… ניגש משה רבנו ואמר לה”… ישנו מרדכי היהודי שהוא צדיק, כנגד, ניגש מרדכי היהודי עם 22000 תינוקות של בית רבן, התוצאה של התפילה, באותו הלילה הפיל ה”… פחד על אחשוורוש, וקרע את כל גזר דינם של ישראל. מיכאן אנו מבינים כמה הכל תלוי רק בנו ובמעשינו, לזכות להביא את הגאולה הקרובה לכל אחד מאיתנו באופן כללי ופרטי אמן!

מאת היועצת רויטל צדוק לכל מיידע הרצאות, אבחונים, וסדנאות בטל:0522529857

#פורים #רויטלצדוק

0 תגובות