Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פרשת תרומה | רחל וינשטיין

ויקחו לי תרומה -

עם ישראל תורם.

ומתרומם.

והמטרה של כל הפרשיות הללו היא ושכנתי בתוכם.


השראת שכינה.

הרמב"ן מסביר שבהר סיני נראה כבוד ה' על ההר, וכבוד ה' מלא את המשכן.


השפת אמת (תרמב) מסביר שבמעמד הר סיני כל עם ישראל היה במדרגה של גילוי ה' באספקלריא המאירה.

לרגע קט.

עד שחטאו בעגל.


אבל הקב"ה עשה עימנו חסד וציווה על בנית המשכן.

והראה למשה את התבנית,

באספקלריא המאירה.

כאשר הראה אותו -

כן עשו.


ובכך טבע הקב"ה במשכן בחינת אספקלריה המאירה.

וכן בכל עשיה,

מכאן והלאה,

יש פוטנציאל.

יש יכולת לרומם את העשייה.

לגלות בה שכינה.

כי מלאכה -

מוגדרת על פי מלאכת המשכן.

מלאכות שבת,-

מלמדות ממלאכת המשכן.


ובכך בכל מלאכה -

יש יכולת.

להאיר.

והשבת - היא נקודת הזמן שבה האור בוקע.

ומאיר.

זה הזמן לדעת את ה'.

ואור התורה מאיר במיוחד.


ומוסיף השפת אמת שחודש אדר-

מלשון לדור.

שזה עניינו של המשכן.

שה' ידור,

ישכון.

כאן.

בינינו ובתוכנו.


שנזכה לראות את אור ה'.

לרומם את העשייה.

ולהתרומם.


שבת שלום!0 תגובות

Comments


bottom of page