Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

פסל לך, שמר לך, כתוב לך | רחל וינשטיין

פסל לך,

שמר לך,

כתוב לך.


לוחות הברית –

הכתובים באצבע א-הים,

נשברו.

ואיתם –

הברית.

שבר עצום.

נעשה ונשמע.

הברית הכרותה -

רק זה עתה.


איזה שבר.


וצריך לכרות ברית חדשה.


משה מפסל לוחות חדשים.

פסל לך (ל"ד:א).

והעם מצווה לשמור –

שמר לך (ל"ד:י"א)

לשמור על הברית החדשה מכל משמר.

להישמר מפני השפעות חיצוניות,

מפני עבודה זרה.

ולבסוף –

כתוב לך (ל"ד:כ"ז).


האבן עזרא מעיר על הדמיון שבין פסל לך -

ל"לך לך".


ואולי הדבר רומז לכך שעם ישראל יוצא לדרך חדשה.


ובה שלושה מרכיבים.

פסל לך – מרכיב יצירתי, עצמאי.

חידוש.

חז"ל מסבירים שפסל לך זוהי תורה שבעל פה.

המייצגת את המעורבות האנושית בתורה.

שמור לך – מרכיב יציב, שמירה.

הישמרות מפני השפעה חיצונית,

מסגרת.

גבולות.

כתוב לך – זיכרון.

הרמב"ן שזהו חידוש הברית.

שיכתבו הדברים,

דברי הברית,

וייקראו באזני העם.

והעם יענה שוב –

"נעשה ונשמע".

כי את הלוחות השניים פסל משה,

אך הכתב –

אצבע א-הים.

אחרי שבר –

יוצאים לדרך חדשה.

ובה חידושים,

שמירה,

וזיכרון.


הפרשה הזו –

עם החטא,

וטעמה המר של ההחמצה,

מלמדת אותנו גם על התיקון.

על כך שאפשר לתקן.

לצאת לדרך חדשה.

לך לך.


הפרשה אף מוסרת לנו מפת דרכים לתיקון.

פסל לך,

שמור לך,

כתוב לך.


שנזכה לצאת לדרך חדשה.

לתקן.

להיטיב לקרוא את מפת הדרכים.


שבת שלום!
0 תגובות

コメント


bottom of page