Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עלי למעלה עלי | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022


עלי למעלה עלי | הר’ ימימה מזרחי


אנחנו בפרשה המשגעת הזו שנקראת “בהעלותך”. הקב”ה אומר לאהרון: “בן אדם, עלה למעלה עלה … “. למה ה’ אומר לאהרון הכהן עלה למעלה עלה? מפני שהוא נופל נפילה ענקית. אנחנו הולכות ללמוד את הסוד של הגאולה של כולנו. וכן, הגאולה של כל אחת ואחת מאיתנו. הסוד מגולם באותיות השורש א.ס.פ. כשיעקב אבינו רוצה להגיד לשבטים: תקשיבו, עוד מעט מגיעה גאולה ואני רוצה להגיד לכם מה יקרה כשהיא תבוא. הוא אומר להם: “האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים”.

“היאספו ואגידה” – רש”י כותב: “עשו עצמכם אגודה אחת”. היום נראה, פלא.

בפרשת “בהעלותך” יש את כמות הפעמים הגדולה ביותר בתורה ובתנ”ך של המושג “אסף”, כיוון שזהו הסוד של הגאולה. אקרא לכן כמה דוגמאות: “ונשא דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנות, “והאספסוף אשר בקרבו התהוו תאווה”, “ויאמר ה’ אל משה אספה לי שבעים איש”, “הצאן ובקר ישחט להם … אם כל דגי הים יאסף להם”, “ויצא משה … ויאסף שבעים איש”, “ויאסף משה אל המחנה”, “ויאספו אתה השליו”, “ההמעיט אסף עשרה חומרים” … ועוד לא הגעתי לשיא שאגלה אותו בסוף. הגאולה גלומה במושג הזה שנקרא איסוף. ונתחיל את הפרשה המשגעת הזו. אומר הקב”ה אל אהרון: “בהעלותך את הנרות ” – למה ה’ אומר לאהרון להעלות נרות במנורה?. רש”י ראשון לפרשת בהעלותך אומר בפירוש מתוק: כיוון שבפרשה הקודמת, פרשת נשא, אהרון רואה שכל הנשיאים של כל השבטים מביאים קורבנות רבים למשכן, אך לו אין קורבנות להביא. רש”י מפרש שחלשה דעתו של אהרון. וה’ בתגובה ענה לאהרון: אל תדאג, שלך גדולה משלהם. בכל יום אתה תעלה את האור בנרות של המנורה במשכן.

למה הרש”י הזה מעלף? “חלשה דעתו של אהרון” – מתי את חלשה? כשיש לך עבודה רבה. מתי אהרון חלש? כשאין לו עבודה. בנות, יש ברכה לסבתות מעדות המזרח, ואני כל כך אוהבת את הברכה הזאת. “הלוואי שיהיו לך ידיים מלאות”. והפירוש: שיהיו לך ידיים מלאות בעבודה. שיהיו מלאות בעומס. אני תמיד אומרת: ברוך הבא עומס, “יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה”. ה’ אומר למשה בעקבות צערו של אהרון: “לך לאהרון אחיך ומילאת את ידיו”.


0 תגובות

Comments


bottom of page