Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

סגולות עצומות לתענית אסתר ופורים

בפורים כל הפושט יד מקבל .עם ישראל הם פשטי יד והקב”ה נותן. כל הבקשות מתקבלות בשמיים. מרדכי היהודי הוא גילגולו של משה רבנו ע”ה, אסתר המלכה היא איילת השחר. בפורים רצוי לבדוק את מזוזות הבית . עד פורים אנחנו צריכים להתפלל להקב”ה לבטל את הגזרות שהוציאו 24 בתי-הדין בשמים על גופנו נשמתנו וממוננו. שנזכה שזכותו של משה רבנו ע”ה תעמוד לנו בז’ באדר שזה יום ההילולה שלו .

סגולות לתענית אסתר :

בעלות השחר בבוקר של תענית אסתר צריך לקום, ליטול ידיים, לשים כסף בקופת צדקה, להדליק נר אחד לאסתר המלכה ונר אחד למרדכי היהודי (נרות נשמה של 26 שעות) זוהי שעת רצון בשמים ומתפללים על מה שרוצים. לומר מזמור כ”ב בתהילים -“למנצח על איילת השחר …”.

למה קמים בעלות השחר? היות ואסתר שקולה לאיילת השחר ומעלות השחר עד זריחת החמה אפשר לבטל גזרות עם התפילות שלנו, לאחר מכך אפשר לחזור לישון. בזמן התענית שמתחילה מעלות השחר מומלץ לתת צדקה לכל הפושט יד. לפני מנחה לתת 3 מטבעות של מטבע כסף. זכר למחצית השקל מומלץ לתת מטבעות של 5 ₪ שצבעם כסף. עדיף לתת את הצדקה לעניים או לשים בקופת צדקה .

סגולות למגילת אסתר:

את מגילת אסתר שכתובה על קלף צריך לשמוע פעם אחת בערב ופעם אחת למחרת היום. בתחילת מגילת אסתר ישנן ברכות ואז צריך לעמוד ולבקש בקשה אחת, שאנו נהיה כלי קיבול לקבל את האורות של אסתר המלכה ומדרכי הצדיק שהקב”ה שופך מהשמים ברגעים האלו . האורות הרוחניים שיורדים מהשמים יישארו לנו עד חג פורים הבא. כשחוזרים הביתה לאחר קריאת המגילה חובה שתהיה מפה לבנה עם 2 נרות דולקים .

כשמסיימים את הצום אוכלים סעודה חגיגית חלה ,דגים ובשר. רצוי לישון מוקדם כדי לקום ב-4 בבוקר יום למחרת, ואז קמים נוטלים ידיים ,קוראים שוב את מזמור כ”ב בתהילים .לאחר מכן מבקשים מהקב”ה שימלא משאלות ליבנו לטובה בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה . צריך להשתדל ולקרוא את כל ספר תהילים בשביל לחבר את החושך של הלילה עם היום החדש. כדאי לסיים את ספר התהילים עד זריחת החמה כי זוהי שעת רצון גדולה בשמים לבטל גזרות ולבקש בקשות. אחרי שמסיימים את ספר התהילים מתפללים תפילת שחרית וצריכים לשמוע שוב את מגילת אסתר ואחר כך ממשיכים את מצוות היום .

שולחים משלוחי מנות ונותנים צדקה לכל הפושט יד.  צדקה ומשלוח מנות = אחדות. במשך פורים רצוי למחוק את זכר עמלק -לכתוב על דף “עמלק” ולמחוק כמו שבפרשת זכור מוחקים את זכר עמלק .

סגולות לסעודת פורים

לפרוס מפה לבנה על השולחן ולהדליק 2 נרות חגיגיים, שולחן יהודים טהור מבטל את שולחנו של אחשוורוש. לאחר מנחה מתחילים סעודת פורים שהיא כנגד החטא שהיהודים אכלו משולחנו של אחשוורש. לסעודת פורים יש  לקנות חלה מהודרת ארוכה (מזכירה את העץ שתלו את המן)

כשעושים נטילת ידיים וברכת המוציא צריך לבצוע את ראש של החלה כנגד הראש של המן שרוצים לבצוע אותו. מומלץ שסעודת הפורים תהיה עשירה במטעמים טובים .

לפני סעודת פורים לומר את מזמור כ”ג בתהילים להתפלל ולבקש את משאלות ליבנו.

בתוך סעודת הפורים לומר 120 פעם “ברוך מדרכי” ו- 24 פעם “ברוכה אסתר בת אביחיל”.

בכך אנו מושכים עלינו את האורות של מרדכי היהודי ואסתר המלכה.


*מפי הרבנית ד”ר מיקלה תחי’

J שמחת פורים היא השמחה הכי גבוהה שיש לעם ישראל בכל שנה J

0 תגובות

コメント


bottom of page