Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

נס בצילו של ענן האפר

{mosimage}

סיפורמלא אמונה וחיזוק. נס בצילו של ענן האפר

*חיים שעלו מן האפר: נס בצילו של ענןהאפר

ענן האפר הוולקני שהתפזר על שמי אירופהוהטיל סגר אווירי על היבשת, הביא להצלת

חייו של צעיר חרדי, שזכה בזכותו להשתלתכבד • כשהוצא הכבד החולה התברר: אם היה

ממתין לתורו, לא היה שורד*

אבישי קופרמן, בחדרי חרדים

תאריך: 25/04/2010 10:44:00

משבר עולמי, מיליוני בני אדם שחייהם סטומהמסלול, נזק של מיליארדים לכלכלה, והר

געש מעשן אחד, הפולט ענני אפר המשחיריםאת שמיה של יבשת שלימה – ובתוך כל

המהומה, זוכה יהודי אחד לחיוך של חןוחסד מבורא העולם, שכמו לוחש לו בהארת פנים

– בני, כל העולם לא נברא אלא בשבילך.

תחילתו של מעשה, בצעיר חרדי שחלה במחלתכבד, עד שלדעת הרופאים לא היה מנוס, אלא

להחליף את הכבד הקיים ולהשתיל תחתיו כבדאחר, מתרומת אברים.

שמו של הצעיר נוסף לרשימת הממתיניםהארוכה להשתלת כבד, כשבינתיים הוא מנסה

להמשיך בחייו ככל שאפשר לו מצבוהבריאותי, תוך ידיעה כי התאריך המשוער בו יגיע

תורו לקבל כבד, עתיד להיות בעוד משך זמןארוך, שנע בין חודשים ארוכים בהערכה

אופטימית – לשנים. ממתינים רבים היולפניו בתור, וגם כשיגיע תורו, תצטרך להיות

התאמה מוחלטת בין סוג הדם ופרמטריםנוספים שלו לאלו של התורם.

אלא שלמישהו הייתה תוכנית אחרת בשבילו,ומשרתיו אש געשית לוהטת, המפזרת אפר על

פני אירופה, וגורמת לטיסות אינספורלהתבטל, לאי הבריטי להיות סגור ומסוגר

וליבשת האירופית להיות תחת מצור . איןיוצא ואין בא באמצעות תעבורת אוויר, וכל

זה בדיוק בזמן, שהצעיר החרדי, יושב אוהלותלמיד חכם שוהה בבירה הבלגית.

בעיצומם של ימי המצור, מת באחד מתיהחולים בממלכה, אדם שהואיל לתרום את כבדו

לשימוש חולים, כבד שמבחינת כל פרמטריההתאמה התאים לחלוטים לצעיר החרדי. רשויות

הבריאות החלו לאחר מותו של התורם, לנסותולאתר את החולים ברשימת הממתינים

להשתלת כבד. אלא שאף אחד מהם לא שההבקרבת מקום לבית החולים, ואף אחד מהם גם לא

יכול היה להגיע, בשל מצור האפר האווירי.

כיוון שאף אחד מרשימת הממתינים, שקדמובתור לצעיר החרדי, לא היה במקום, הכבד

היקר כל-כך, הגיע לצעיר חודשים רביםלפני המועד המשוער.

גודלו של הנס, שגם כך מעורר השראה,התברר לאחר ניתוח ההשתלה, שעבר בהצלחה רבה.

אז סיפרו הרופאים, כי לפי מצב הכבד, כפישהתברר להם, לא היה לצעיר סיכוי לחיים

של יותר מפסק זמן קצוב ביותר, בשל חוסרהתפקוד המוחלט של הכבד. אם היה הצעיר

נאלץ להמתין לתורו, אמרו הרופאים, הואהיה מת הרבה קודם.

ויהי לנס.

0 תגובות

Comments


bottom of page