Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מעשה חמור!

{mosimage}

בס"ד

מעשה חמור!

אמרהלי השבוע מישהי: "אני מנסה כבר כמה שנים להיכנס להריון ולא הולך. שמתי לבשבשנה האחרונה הפכתי לצרת עין מגעילה (כלשונה) ואני לא יכולה לראות נשים בהריוןובטח שלא לשמוח בשמחתן…אני ממש שונאת את עצמי! מה נהיה ממני???"

וואוו!כמה קשה לשמוח בשמחת חברתך שמחה אמיתית כשאת זקוקה בדיוק לאותו הדבר ו…אין. לאזז …תקוע!! את מחפשת תקופה ארוכה עבודה וההיא תיק תק מוצאת! את מחפשת חתן כברכמה שנים וההיא כבר תחת החופה, וחלב האם עוד נוזל משפתיה..כזאת ילדה! בעלך אדישלסביבה ובעלה של השכנה מבשל, מנקה עורך קניות וגם מזמין לה וויקאנד (weekend) אחת לחודש. איזה חוסר צדק!

אזיש לי עבורכן סגולה! במילה "סגולה" מסתתרת המילה – סגול (הניקוד מתחתלמילה). וזה בדיוקאותו הניקוד של אחד משמות ה’ (יה-וה) כנגד מידת החסד שהיא ממידותיו של הקדוש ברוךהוא. מידת החסד משפיעה על האדם טובה וברכה עד אין קץ. כל מה שצריך זה להיות ראוייםלהכיל אותה.

אז מה עושים?

לרבינחמן יש סיפור בו המלך מעביר לבנו את המלוכה ואומר לו: "היות שאני חוזהבכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן המלוכה, ובכן תראה שלא יהיה לךעצבות…" המלך מסביר לבנו, שבן מלך אמיתי הוא זה שגם בימים אפורים או שחוריםצריך להיות בשמחה.

אתרוצה להיות מלכה? היי קודם בת של מלך והתאמני להיות "בשמחה".והנה הסוד: החזון איש אמר כי רוח הקודש שורה רק על מי שבוטח בה’!

המילה"בשמחה" -היא גם אותיות "מחשבה". כמה פעמים אני מבינה בדיעבד שה’עשה איתי בעצם חסד שלא נקלטתי להריון כי הוא חסך ממני צער של הפלה או תינוק פגוםחלילה…ורק כשהגיעה השעה המתאימה לי נפקדתי! כמה פעמים אני מודה לה’ עלעבודה שמצאתי ומבינה שה’ סגר לי דלתות קודם לכן כדי שלא אכנס לנתיבים שאינם שלי?

החכמההיא להודות לה’ בעת הצער– אבא תודה לך על זה, אפילו שאין לי מושג כרגע מה אני מרוויחה מזה, בכ"ז תודהלך ה’! האמונה האמיתית והפשוטה הזו, אומר החזון איש,מושכת את השכינה אל ביתך, אל חדרך, אל גופך ואל מזלך!

הגברתאסתר גינזבורג הייתה שנים ללא ילדים וכסף לא חסר לה. במהלך כל השנים היא תרמה כסףלישיבה של הרב קוק זצ"ל בתקופת הצנע של קום המדינה. בשלב מסוים גם היא ובעלהירדו מנכסיהם ולא נותר לה כסף לפרנס את בחורי הישיבה. ביקשה מהרבנית שתיקח אתהטבעת שלה "זו טבעת מאוד יקרה, שלא ירמו אותך!"

הרבניתסרבה "מה פתאום! הרי בטבעת זו התארסת. הערך הרגשי שלה רב!"

ומהאעשה בה בזמן שבחורי הישיבה רעבים ללחם??? " התעקשה גברת גינזבורג.

הרבניתהתרגשה ועיניה דמעו "יהי רצון שהיד שהסירה את הטבעת תחבוק בן זכר השנה!" ברכה אותה.

וכךהיה!

זהוחסד, זה הסגול … הסגולה… אם את מרוכזת במצוקתהזולת יותר, ופחות בהצלחותיו את הופכת להיות כלי מקבל חסד מבורא עולם. כשאת מרוכזתבמצוקת הזולת ה’ יתרכז במצוקות שלך. ואין סגולה יקרה מזו!

השבועהבן שלי (בן 4) רץ לכביש. אחרי שצרחתי התחלתי בהרצאה. "המעשה שלך ממשחמור!"

"אבלאמא…"

"שוםאמא!" עניתי והמשכתי…"מה אתה רץ ככה לכביש…"

והואבשלו "אבל אמא!" הוא בכה

"איןאמא! קודם תקשיב לי! אוי ואבוי לך אם תעשה מעשה כזה חמור שוב!"

"אבלא…מ…א!"

"מה?מה?" שאלתי

"אמא,מה זה "חמור"?

אתמבינה, אני מדברת והוא בכלל לא מבין את מילת המפתח!

יפה שלי, כשאת מתפללת לבורא עולם (אחרי שהתאמנתעל סגולת החסד) דברי ברור! פרטי ובקשי בכל דרך. שפכי ליבך כמים לפניו ויהי רצוןשה’ ימלא את שאלתך אשר שאלת מעימו!

אסתרכהן

באהבהרבה!

לתגובות


0 תגובות

Комментарии


bottom of page