Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מודעות 7 / שוש גבאי
מודעות עצמית – שיעור שביעי

מרצה: הגב’ שוש גבאי

חשיבה חיוביתמחשבה

מחשבה= מחשב ה’. המחשבה היא מחשב רוחני.

המחשביודע לעשות כמעט הכל, אבל יש לו בעיה אחת: הוא גולם.

קשהלנו להסתדר היום ללא המחשב והוא יוצר מצב חדש: מח – שב!

המסכיםהשונים ומסכי הטלויזיה פולטים גלי אלפא שגורמים לתחושת הירדמות.

אדםשמתעסק עם מחשב ללא רוחניות אינו מתקדם. מחשב ה’ = עם רוחניות, אפשר להתקדם.

אשהשמזינה את המחשב שלה במחשבות כגון: "החיים קשים", "כל הגברים הםרמאים", "לעולם לא אלמד לנהוג", "יש לי חורים בידיים"ושאר משפטים שליליים: המשפטים האלו נשארים ב"דיסק". המחשב מכוון את התנהלותהאדם לפי ניסיון החיים שלו, כפי שנצרב בדיסק.

מדועתפילות אינן נענות?

לעיתיםאדם רוצה בפיו ובשכלו, אבל בתת מודע, במחשב הפנימי, יושב לו משהו שלא נותן לולהתקדם. למשל: בחורה שרוצה להתחתן, מתפללת על כך ומבקשת בפיה, אולם בתת מודע יש להפחדים מלהיות נשואה בגלל שהוריה התגרשו כשהיתה צעירה, והיא חוששת מכך שגם נישואיםיעלו על שרטון. המסר שנחרט במחשב שלה היא של פחד מקשר זוגי, בגלל הזיכרון, והואשמונע ממנה להתקדם לעבר מימוש רצונותיה השכליים.

כיצדהתחילה המחשבה?

בספרבראשית פרק א’ כתוב שה’ ברא אותנו בצלמו, בצלם תבניתו: "ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלםאלוקים ברא אותו".

הנחששכנע את חוה לאכול מהפרי האסור ואמר לה שברגע שיאכלו מהפרי, אדם וחוה "יהיוכאלוקים". על כך רש"י מפרש: בוראי עולמות.

איזהעולם לברוא? –

לברואאת העולם של עצמם.

הכלישל החשיבה החיובית הוא היכולת לברוא את העולם שלנו טוב. מחשבה יוצרתמציאות, מחשבה בוראת מציאות.

לאדםעוברות בין 10,000 ועד 40,000 מחשבות ביום! – למח אין "ריק", והשאלה מהאנחנו חושבים יותר: מחשבות חיוביות או מחשבות שליליות.

לרעקל יותר להתחבר מאשר לטוב. קל יותר להתחבר לעצב הזולת מאשר לטוב שלו.

עלינולהתאמץ לחזור למחשבה הטבעית, שהיא חיובית.

המחשבה – הגדרות

עלפי המדע, המחשבההינה "גל של אנרגיה שמארגן ומאחסן בתוכו מידע".

"הרהוריעבירה קשים מן העבירה" – ולכן אדם שמאחל לחברו רע יכול לפגוע בו בעצם המחשבהבלבד. המשמעות של "כעס פנימי" היא מחשבה שפוגעת.

כדילנקות ולהרוס כעס או מחשבות עבירה נדרש כח אמיתי.

עלפי הפסיכולוגיה,המחשבה החיובית הינה "גישה אופטימית שתופסת בכל אירוע את החיובי שבו".

קודאפר"ת גורס שהחיים הם לא טובים ולא רעים אלא הם רצף של אירועים.

עלינולהפוך את האירועים לטובים. כמשל, ניתן להסביר שכל אדם זוכה לחיים הדומים לפרימסויים: אחת קיבלה תפוז, אחת תפוח מתוק ואחרת לימון. בעלת הלימון יכולה להתלונן עלמר גורלה או למצוא דרכים להפוך את חייה ללימונדה כפי שידועה האמרה: "אם החייםנותנים לך לימון, עשה מהם לימונדה!".

עלפי הבעל שם טוב,"אדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות", פירוש:

א. אם אדם מצוי במסיבה, אך הוא חושב על אירועעצוב שקרה לו ומסוגל לבכות בגלל זה. פיזית,

הוא נמצא במקום שיש בו שמחה, אבל הרגשותשלו נובעים מהמקום שבו המחשבה שלו

נמצאת: במקום של סבל ואומללות.

ב. המהות של האדם נמצאת היכן שמחשבתו נמצאת.ככל שאני עובדת על עצמי: דנה לכף זכות,

מברכת אנשים, בוחרת לדבר במילים חיוביותכלפי עצמי וכלפי הסביבה – אני מעלה את עצמי

באיכות שבי. האדם שבי נמצא במקום גבוה,כי המחשבות שלי נעלות.

משללאב שלו שני בנים: האחד אופטימי והשני פסימי. הלך וקנה לפסימי מחשב חדש ולאופטימי -שוט. נכנס לחדרו של הבן הפסימי, והלה בוכה. שאל אותו מדוע, והבן ענה: "אנימפחד שיקלקלו לי את המחשב החדש שלי, ואם הוא יהרס?…"

נכנסלחדרו של הבן האופטימי וראה אותו צוהל ושמח. שאל אותו מדוע, והבן ענה: "אםהבאת לי שוט, בטח מחכה לי סוס בחוץ!"…

נמלאאת אותיות מ,ח,ש,ב,ה (לפי שם האות המלא) ונקבל:

ממ חת שנ בת ה‘ה

מ ת נ ת ה’ = מחשבה היא מתנת ה’.

המחשבהמביאה לעצב או לשמחה. אנחנו מחפשים את השמחה, אבל כל העת היא בעצם בראש שלנו.במחשבות שלנו.

אדםהולך למסיבות, למסעדות, לריקודים, קונה לעצמו בגדים כדי לעשות את עצמו שמח, אולםכאשר הוא חוזר הביתה, הוא שוב חוזר ונהיה עצוב. האושר החיצוני תופס לזמן מוגבל.

לעיתיםאנשים עסוקים ברדיפה אחרי הנאה, במקום ברדיפה אחרי האושר.

צריךלדעת לרדוף אחרי האושר.

"סוף מעשה במחשבה תחילה"(מתוך קבלת שבת: לכה דודי, רבי שלמה הלוי אלקבץ)

א. משמעות אחת היא, שלא להיות פזיזים.

ב. המעשה = זה הסוף; והוא התחיל = במחשבה.

מה שקורה לי כרגע ("סוף"הדברים) התחיל במחשבה שהיתה לי קודם לכן: אתמול או לפני כך

וכך שנים. זמן הווה הוא הויה = חויה.

התפקיד שלנו הוא ליצור את העתיד שלנו,והעתיד נמצא בהווה.

כאשראני שמחה, אני מושכת אל עצמי סיטואציות של שמחה.

המחשבותשלי מושכות התנהגויות של ויתור, נתינה, חסד וכו’…

המחשבותקובעות את איכות חיינו.

ילדנולד לתוך מציאות מסויימת שאותה עליו לתקן, ואנחנו צריכים לספק לו את הכלים לתקןאת עצמו: למשל, ילד יחידי שנולד למשפחה אמידה ועם השנים נהפך למפונק, וחושב שהכלמגיע לו. עושרו פוגם באושרו, ולכן יש לצייד אותו בדפוסי מחשבה חדשים שיתקנו אתעולמו.

המחשבות מכוונות את התנהגותנו

אפר"ת = אירוע (המחשבה נכנסת למקוםזה) פירוש רגש תגובה

המחשבההופכת את האירועים לחיוביים או שליליים. אם אומר לעצמי: "אני מסוגלת, אנייכולה, אני אצליח, ואם יש לי קושי בחיים אני אתמודד ולא אתמוטט וכו’…" -אני מעודדת את עצמי.

אנייכולה לחיות את הרגע הנוכחי בצורה אחרת, גם אם הוא רגע קשה.

אנייכולה להתלונן שנולדתי עם הורים כאלו וכאלו, ועם קשיים נוראיים שלאחרים אין, ואנייכולה לחשוב שאני מסוגלת להתמודד עם האתגרים שהוצבו בפני, ונכון, ייתכן שהתיקוןשלי הוא גדול, אבל עם חשיבה חיובית ועבודה על עצמי אוכל להתגבר על התיקון הזה תוךזמן קצר.

נקחלדוגמא את האירוע הבא:

א- האירוע = הילד מתחצף

פ- הפירוש השלילי = הוא מזלזל בי, הוא לא בסדר, אני לא אמא טובה

ר- הרגש שלי הוא כעס

ת-התגובה שלי כאמא היא הענשה.

ניתןלהפוך את האפר"ת ל- תרפ"א ו"להתרפא", בעזרתפירוש חיובי לאירוע, שזה תלוי בחשיבה החיובית שלנו, כדלקמן:

תגובה = במקום לכעוס עליו אני מנסהלדבר איתו בנועם, להבין מאין בא הזעם שלו והחוצפה

רגש = לא עלבון והשפלה אלא רחמים עלהילד ועל תגובתו.

פירוש = משהו מציק לילד, וזה לא קשוראלי

אירוע = אותו אירוע כדלקמן, הילדהתחצף.

כךשניתן לצמוח (להתרפא) או לצנוח מאותו אירוע.

ההתנהגותניתנה כתוצאה מהרגש ומהפירוש שנתתי לאירוע.

הילדנכנס לצד הרגשי שלי: איך זה שכזה קטן וחוצפן מערער בסמכותי כאמא?!

השלכותהרגש, כאשר נכנסים הביתה:

אניחוזרת הביתה למטבח הפוך: סיר האוכל לא מכוסה, המקרר נשאר פתוח, כלים מלוכלכיםמפוזרים על השיש והשולחן, וזבוב מפזז ומפזם לעצמו בהנאה וכו’ וכו’…

א. אני צועקת עד לב השמים לכל מי שמעיז להריםאת הראש ולהיראות בפני ומכלה את זעמי על

החרק השעיר ששיתף פעולה.

ב. אני מכסה את הסיר, סוגרת את המקרר, מכניסהאת הכלים לכיור ושוטפת ומנקה שאריות

ומפנה אחר כבוד את החרק מהבית.

ג. לא הבחנתי בבלאגן במטבח. עשיתי בהיסח הדעתכל מה שכתוב בסעיף ב’, אולם הדבר לא

דרש ממני מאמץ פיזי או נפשי (התגברות עלהכעס).

איךשלוש התגובות הולכות בקנה אחד עם אותו אירוע? –

א. במקרה הראשון חזרתי הביתה בעיכוב שלשעה, הדרך היתה עמוסה בפקקים, שוטר עצר וקנס

אותי, לקוחות הרגיזו אותי בעבודה, עלילהגיש מחר מטלה לקורס שאני לומדת והבוס נזף בי

וכו’…

ב. במקרה השני, אולי קמתי ממנוחת צהריים, אוליאחרי שיעור במודעות עצמית…

ג. במקרה השלישי זכיתי בקידום והעלאת שכר,הצטיינתי בקורס, הבן שלי זכה במקום ראשון

בתחרות בית ספרית וכו’…

"על כל פשעים תכסה אהבה"(משלי) ולכן לא הבחנתי בכלל בבלאגן – כולם נראו מושלמים

בעיני.

עלפי ההלכה, כאשר גבר חוזר הביתה, עליו לדפוק על הדלת, גם אם יש לו מפתח, ובכך לאפשרלאשתו להתכונן לקבל אותו במאור פנים. כמו-כן, עליו לחשוב 3 דברים טובים על אשתובטרם הוא נכנס הביתה.

הטעםלכך הוא, שכאשר הוא נכנס הביתה עם מחשבה חיובית, האשה קולטת את הגישה שלוו"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (משלי)

כמושמנקים את הרגליים מעפר ובוץ לפני שנכנסים הביתה, כך עלינו לנקות את הראש ממחשבותרעות ולא להכניסן לביתנו, שהוא "בית מקדש מעט".

בדורנו,גם הנשים יוצאות לעבודה ולכן עליהן מוטלת גם לעשות פעולות אלו בטרם היא נכנסתהביתה (מחשבות חיוביות על הבעל והילדים).

טיפים אנרגטיים

· ניקוי אנרגטי לפני שנכנסים הביתה:לנער את הבגדים, לנקות את האנרגיות הלא טובות שדבקו

בבגדינו ובנו.

· כאשר אנו בתחושה של מחנק ואין לנוזמן: לשים כף אל כף מול בית החזה ולפתוח בתנועות הרחבה,להרחיק את כפות הידיים זו מזו. לחזור על פעולה זו מספר פעמים.

לפיכך,עלי להביא את עצמי הביתה בשמחה. איך? –

אקשיבלמוזיקה שאני אוהבת ברכב או בווקמן ולאו דווקא להקשיב לחדשות ברדיו, לדמיין דבריםטובים אך לא לצפות שהבית יהיה נקי ומושלם.

"נבואההמגשימה את עצמה" – לשדר לעצמי שהילדים הם טובים, מסודרים שוב ושוב ולאלהתייאש מכך, גם כאשר נחזור והבית יהיה מבולגן.

וכשנבואהביתה נדון אותם לכף זכות: הם מסודרים ואם הם לא סידרו כנראה שמשהו לא נתן להם…

כאשראנחנו מתפרצים על הילדים: "אתה לא מסודר! אתה חי בבלאגן!" וכו’, אנחנומטביעים בהם סטיגמות ומקבעים התנהגויות לא רצויות, ואחר כך עוד מצפים שהם יהיומסודרים…

אםהשכנה היתה נכנסת לביתי ואומרת לי שהילדים שלי לא מסודרים ומבולגנים (ושאר הדבריםשאני אומרת על ילדיי) הייתי פוסלת אותה, בלשון המעטה…

אםאשה מודאגת מכך שבנה טרם שב הביתה, והחברה מתארת לה מקרה איום שלבטח קרה לו כתירוץלאיחור (ח"ו)…, אותה אשה היתה יורה חיצים בחברתה על המקום…

הדאגהשלנו כאמהות יכולה לפגוע בילד, ח"ו. אם נשדר מחשבות חיוביות ונעניק תירוציםחיוביים לעיכובים השונים נוכל להשפיע טוב על הילד במקום שבו הוא נמצא ממש, ואזהדאגה היא אמיתית וחיובית. דאגה שמקורה במחשבות שליליות רק פוגעת בילד, ח"ו,ובמקרה הטוב רק גורמת לנו לבסס את תחושת השתלטנות.

דוגמאות:

א. אשה שבנה התגייס, התייסרה בביתה כאשרידעה שברגעים אלו בנה משתתף במסע קיטבג.

כאשר ביתה ראתה את אימה מתייסרת, היאהציעה לה שהן ישלחו לבן אנרגיות חיוביות,

כלומר מחשבות חיוביות. הן דמיינושעכשיו הן עוזרות לו לשאת את התיק וחפצים שונים

ומעודדות אותו להמשיך ולהצליח.

כאשר

0 תגובות

Commentaires


bottom of page