Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

למען תספר-רויטל רחל צדוק

בס"ד

למען תספר מ"ס 3.

-הביא בן זומא ראיה מהפסוק :"למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך,

ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות".


באותה הזדמנות שאנו מייחדים שמו יתברך להיותו כל יכול למה שלא נזכיר אז את יכולתו הנפלאה לשנות את העתים והזמנים, ואירועים שדרוש להם זמנים ועתים רבים בימים אחדים כמו שנעשה עימי בפרטיות, ועם בני ישראל בכלליות.

ובאו חכמים ואמרו שגם "בימות משיח", שעל אף שאז יהיו הניסים גלויים רבים ומופלאים עד שלא יזכרו נסי מצרים ביחס לניסים שיהיו לנו, מכל מקום גם אז נצטרך להעלות על זיכרוננו את נס יציאת מצרים,

לומר לך ש"עם ישראל" בכל מצב הנם בניו של הקב"ה ואפילו במצב של רשע, וכדברי רבי מאיר שאפילו בזמן שאין עושין רצונו של מקום קרויים בנים.

ואם אנחנו רוצים להשתלם בעבודת ה"…, צריך לזכור את עניין "הפסח" על כל נסיו ונפלאותיו ושנוי מערכות הטבע שנעשו לנו עין בעין, ואז היה תחילת הווצרותנו לעם והיינו לקנינו של הקב"ה ואל נסיח זאת מדעתנו.

כדי שהטעם של "פסח- חג האמונה"- יישאר לך תמיד במחשבתך, וממנו תשאב כוחות "אהבה" טמירים להיות אחוז ודבוק בה"… ומצוותיו.


כן אין להסיח את הדעת "מחג הפסח "במיוחד, ולהיזכר תמיד בכל הניסים והנפלאות שהיו לנו בו מכות מצרים, קריעת ים סוף, הליכה במדבר ארבעים שנה עם מן, באר-מרים וענני כבוד, ובכך מתחזק בלבנו הדבקות בו יתברך.


גם בעת ששקועים במ"ט שערי טומאה לא דעך ניצוץ אלוק -ממעל שבקרבם. כי זה מעקרי האמונה שיהודי מחויב להאמין כי הקב"ה בחר בנו מכל עם, ושוכן אתם אפילו בתוך טומאתם, "ואלו היה שם לא היה נגאל", כי רק בכוח האמונה הזאת נגאלו אבותינו ממצרים, ורק בכוח האמונה הזאת עתידים להיגאל. אמן!


חג הפסח בפתח, נאחל לכם, ברכה והצלחה, הגאולה הקרובה במהרה לכל עם ישראל, מתוך שמחה ואמונה אמיתית.

שתזכו לייחד בתוך בתיכם אחדות ואהבה תמיד.

בברכה ,

רויטל רחל צדוק יועצת חינוכית מאבחנת ומטפלת בבעיות רגשיות, מנהלת מדרשה "עטרת שרה" לבנות חרדיות, לחיזוק ואימון באישיות. 05225298570 תגובות

Comments


bottom of page