Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

למה ככה? | רחל וינשטיין | לפרשת תולדות ולחודש כסליו

לפעמים אנחנו שואלים, למה ככה?!?!

אז נכון, בסוף הכל יסתדר.

אבל למה בסוף?

למה לא ישר בהתחלה?!?!

את אותה השאלה אנחנו שואלים בפרשת השבוע.

בסוף יעקב קיבל את הברכה. את שתי הברכות.

אבל למה ככה?!?!

עם כל השקר והמרמה, הלחץ והחרדה הגדולה?

השפת אמת מתייחס לעניין ומסביר שלנו נראה שיש דברים שהם ברשותנו ויש דברים שאינם ברשותנו. דוגמא לכך היא האיברים בגוף. בפשטות נראה לנו שאם נרצה להזיז את היד, זה תלוי בנו. זה ברשותנו. אך ישנם איברים שאינם ברשותנו. האוזן והאף למשל, הפעילות הבחירית שלהם מאד מוגבלת. התנועה שלהם מוגבלת, וכן הבחירה אם לשמוע או להריח או לא אינה בידינו באופן פשוט ונגלה לעין.

אך כל זה אשליה גדולה.

האמת היא שכל האיברים אינם ברשותנו, וההבנה הזו היא הבנה גדולה. גדולה מאד.

השפת אמת ממשיך ומסביר שהברכה הגדולה שקיבל יעקב בפרשה, לא סתם ניתנה כאילו בטעות, ולכאורה כנגד רצון יצחק. ועוד על ידי אדם שכהו עיניו מראות.

“מה שהי’ צריך להיות ברכת יעקב שלא ברצון יצחק. נראה ע”י שבברכה זו תלוין כל העולמות ולא שייך שיהי’ ע”י איש רק ע”י הקדוש ברוך הוא שאין זה דבר שבמקרה. “(שפת אמת בראשית פרשת תולדות שנה תרלג)

אנחנו חיים באשליה שהכל בידינו, או לפחות שואפים להיות בשליטה. השפת אמת מסביר שצריך לשאוף בדיוק להיפך:

“והצדיק שחפץ בכל לבו להיות בטל להקב”ה שלא יהי’ ברשות עצמו זוכה לזה. ובאמת הכל ברשות הקדוש ברוך הוא רק שאיברים אלו מסרם להאדם שכפי רצונו יצאו מרשותו ויחזרו לרשות הקדוש ברוך הוא.”

הצדיקים שואפים להיות בטלים, למסור את השליטה לקב”ה. הוא מסר לנו את איברינו, אך השאיפה להחזיר לו את המושכות.

כי אם נודה על האמת – עדיף שהוא ינהיג פה את העניינים…

ובכך אנו מגיעים להתעסק בחודש כסלו.

הפרי צדיק מסביר שמשמעות המילה כסלו, היא בטחון.

האות של חודש כסלו היא סמך שגם היא קשורה לביטחון – לסמיכה.

העבודה של חודש כסלו היא לסמוך על הקב”ה, להישען עליו. לזכור שבעצם עדיף שהוא ינהל פה את העניינים.

זה לא אומר שלא צריך לפעול, אבל זה כן מורה לנו לפעול באווירה אחרת.

אחד העניינים של חודש כסלו הוא גם השינה.

השינה היא עניין.

ועוד איזה עניין.

כמה פעמים שמעתם או אמרתם את הביטוי “עייפים אך מרוצים” כתגובה לשאלה מה נשמע?

שכלא ישנים, עייפים.

והשינה קשורה גם לביטחון, להישענות, ללסמוך.

כדי לישון צריך להרפות, להאמין.

לסמוך.

השינה היא חזרה למקום שבו האיברים בבירור אינם בשליטתנו, ששום דבר אינו בשליטתנו.

וכמה קשה לשחרר.

השינה היא אחד האתגרים הגדולים של הדור שלנו.

מדברים על מינוס בבנק, גירעון כספי.

אבל מה עם הגירעון של השינה?

אנחנו במינוס רציני.

וזאת העבודה של החודש הזה.

לסמוך. לבטוח. ולישון.

מאחלת לכולם חודש טוב. בריא. של שינה ערבה, של ניסים גלויים, ושל בטחון ושלווה. שנזכור שיש על מי לסמוך.

#חודשכסליו #כתיבהיוצרת #מאמרים #רחלוינשטיין

0 תגובות
bottom of page