Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

לידה מעל הטבע

{mosimage}

לידהמעל הטבע

כיצדלהתמודד עם התערבויות רפואיות בלידות?

מדוע נשים רבותמתוסכלות כל כך כאשר הן נאלצות להיעזר בלידה בהתערבויות רפואיות?

בשנים האחרונותחלה התעוררות גדולה בקרב הנשים היולדות סביב "לידה טבעית". התעוררותשכבשה את ספרות היריון והלידה המצויה בשוק,ואת הרשת האינטרנטית. מדוע נשים משתוקות כל כך ללדת בלידה טבעית? מה קוסם כל כךבללדת ללא משכיחי כאבים וללא התערבויות רפואיות? . גדולי הרופאים כיום יסכימו שזוהלידה הבריאה ביותר לאם ולתינוק, אך האים זה מסביר את הרצון העז של נשים ללדתבלידה טבעית? מדוע נשים רבות מתוסכלות כל כך כאשר הן נאלצות ללכת לניתוח קיסרי?

דבורה לדרמןדניאלי בספרה "הרחם יודעת" מסבירה את הכמיהה ללידה טיבעית –

"הכמיההללידה טבעית הינה למעשה הכמיהה להשיב אלינו משהו חשוב ומהותי שנגזל מאיתנו- האמונהבתבונת גופנו, וההכרה בעצמה הייחודית השוכנת בו"

ישנן מצבים רביםבלידה בהם אנו נאלצות לקבל עזרה מהטכנולוגיה המתחדשת- אפידורל, פיטוצין, ואקום,ניתוח קיסרי וכד’.

כאשר נשים נאלצותללכת לקראת התערבויות רפואיות שונות, לרוב הן חשות שנגזלה מהן הזדמנות להיפגש עםהעצמה האדירה הטמונה בגופן, הזדמנות לקחת חלק ב"לידה פעילה" שהןאקטיביות ושותפות למעשי הבריאה.

במקרים כאלו נשיםרבות חוות תסכול גדול. פתאום נראה שכלהעמל שהאישה עמלה בזמן ההיריון היה לשווא. התכוננתי לזוז לרקוד לשיר ולנשום,ופתאום אני שוכבת פאסיבית בחדר הניתוח. פתאום הכלי שעבדתי עליו נהיה חסר משמעות.ומה נותר לי לעשות? כיצד אני יכולה לעבור לידה הנעשית באמצעות התערבויות רפואיותללידה משמעותית ומעצימה?

1. להזכיר לעצמיבכל רגע מה התפקיד של ההתערבות הרפואית,מה המטרה שלשמה אני יולדת, וכיצד ההתערבותתסייע למטרה זו. נשים רבות מתארות התערבויות רפואיות כמשהו חיצוני להן, שמישהומחוץ להן החליט והן בלית ברירה נאלצו לקבל עליהן את הדין. כאשר אני מזכירה לעצמיבמהלך ההתערבות כיצד היא יכולה לסייע בידי, אני כבר לא "חולה פאסיבית"הנכנעת לדעת הרופאים, אני שותפה פעילה בלידה שלי אף על פי שאין זו לידה כדרך הטבע.

2. ללמוד כיצדאני יכולה לעזור להתערבויות לעשות את מלאכתן נאמנה. בעיקר בהתערבויות כמו אפידורלופיטוצין, עם אפידורל – להמשיך לנוע ובכך למנוע מצב בו האפידורל גורם להאטה שלהלידה. עם פיטוצין- להשתמש בכל הכלים שמשתמשים בהם בלידה טבעית כדי להקל על הכאבולקדם את הלידה ולעזור לפיטוצין לעשות את מלאכתו.

3. להזכיר לעצמי,שגם אם זו לא לידה בדרך הטבע, מבחינה רוחנית זו עדיין לידה. אינני הולכתל"ניתוח קיסרי", אני הולכת ל"לידה קיסרית" גם אם הגוףלא נפתח באופן טבעי, המימד הרוחני של הלידה עדיין קיים . מבחינה רוחנית זוהו רגע פתיחת הרחם ומסע יציאת הנשמה החדשהלאוויר העולם. ב"לידה קיסרית" או בלידה עם אפידורל הגוף איננו דורש אתמלוא תשומת הלב כמו בלידה טבעית, וכאן אנו פנויות יותר למימד הרוחני. האפשרות לחוות את המימד הרוחני של הלידה הואאישי לכל אישה. ישנן אפשרויות שונות –

ü ללוות את התינוק בעת מסע יציאתו לאוויר העולם. את יכולהלדבר עם תינוקך, להתפלל בשבילו, לשלוח אליו מסרים מחזקים בזמן מתן ההתערבותהרפואית. ללוות אותו ברגע לידתו.

ü רגע הלידה מוזכר במקורותכ"עת רצון" , בזמן פתיחת הרחם גם השמים פתוחים וזהו רגע המיוחדלתפילה בשביל עצמי ובשביל אנשים אחרים.

ü תפילה על הרופאים השליחיםהמבצעים את ההתערבות. בלידה טבעית התפילה מופנית למלך מלכי המלכים שבידיו המפתחותלפתוח את רחמנו. בלידה באמצעות התערבותרפואית התפילה היא שישלח שליחים טובים,שהם יעשו את מלאכתם נאמנה, ושה’ יברך את מעשי ידיהם.

ü לחזק את עצמי באמונהשלכל תינוק ה’ ייעד דרך משלו לצאת לעולם. את השליחים שלו שיסייעו בידו, ואת הזמןהנכון לו לצאת לעולם.

לידה טבעיתמאפשרת לנו הנשים להיפגש עם עצמה גופנית שאין כדוגמתה. לידה הנעשית באמצעותהתערבות רפואית, אל אף שהתערבות זו נעשית בדיעבד, מאפשרת לנו הזדמנות להיות נוכחותבנפשנו במעמד המיוחד של יציאת התינוק לאוויר העולם.

0 תגובות

Comments


bottom of page