Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כן המפקדת | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 7 במרץ 2022


כן המפקדת | הר’ ימימה מזרחי

אנחנו נדבר על השבוע הזה, שבו אנחנו פוסעים על קצות האצבעות, ולמה? שלא נשמע יותר מידי ציונים? אז לא. הסיבה היא מופלאה לפי הגאון מווילנא, וכך הוא מסביר: אנחנו בפרשת אחרי מות קדושים, נדבר המון על הקדושים האלה, “אשר בארץ המה ובשמים המה”. הוא אומר שאחרי שבן אדם נלקח, אחרי מות קדושים אמור. אחרי שהוא לא פה את אומרת, וואוו כמה קדוש הוא היה. אומר הגאון מווילנא: כשיחזקאל עולה לשמים לראות את מעשה מרכבה הוא שומע: “ותישאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול, ברוך כבוד ה’ ממקומו”. הוא אומר: כשאני עולה למעלה, אני פתאום שומע מלאכים ששאלו לפני רגע: איה מקום כבודו? איפה אלוקים? וכשאני עולה למעלה הם מסתכלים על המקום שהיייתי בו ואומרים: וואוו הכבוד שהאיש הזה עשה לקב”ה הוא עצום, “ברוך כבוד ה’ ממקומו” ורק אחרי שהוא עלה למעלה, רואים שהמקום שהוא עמד עליו אדמת קודש הוא.

אומר הגאון מווילנא בסידור שלו “אבני שלמה”, למה כשעושים בבית כנסת בקדושה “קדוש, קדוש, קדוש” עומדים על קצות האצבעות, למה? להראות לקב”ה: בלי לקחת אותי למעלה, אני רק מראה לך שהמקום אשר אני עומדת עליו, אדמת קודש הוא. כמה חבל להיזכר בקדושה של החיילים האלה ובצדיקים שמסרו את נפשם על קידוש ה’ רק כשהם לא פה. ואז מביטים במקום שהם השאירו ואומרים: וואוו, איזה כבוד ענק הם היו לריבונו של עולם. ועכשיו ריבונו של עולם, כל אחת מבנות ישראל כזו קדושה, אני מעידה עליה, תביט במקום שהיא עומדת בו, קדוש!.

היום נדבר על המקומות בארץ שלנו שנשארו ריקים. כל כך הרבה רווח יש בעולם, של אנשים צעירים, שמסרו את נפשם על הארץ הזאת, השאירו כזה מקום מדהים, שבין אדם לחברו. והחברה שלנו מלאה חללים שבין אדם לחברו, ותהלכו בניהם על קצות האצבעות, כי זה שבוע עדין ומופלא. בשבת קוראים את פרשת אחרי מות קדושים, פרשה זו נאמרה ב”הקהל” למה? “שרוב גופי תורה תלויים בה”, כי כתוב בה המשפט המשגע, “ואהבת לרעך כמוך”, זה הכלל הגדול בתורה.

0 תגובות

Comments


bottom of page