Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כיצד נשאיר את שער הגשמים פתוח לכל השנה?

בס”ד

כאשר אוצר השמים נפתח כ”כ מהר עלינו להודות מכל הלב

 כי אומר הר’ פינקוס זצ”ל בספרו שערים בתפילה

 שכאשר שער של ישועה נפתח קל יותר להשאירו פתוח

 מאשר לפותחו מחדש-וזה ע”י שירה והודיה

ב”ה הגשם ירד מיד עם תפילתינו השנה!!!

אך אסור לנו להראות לקב”ה שאנו שאננים ואיננו פונים בתפילה כבשעת מצוקת מים.

אלא הפוך עכשיו העבודה המוטלת עלינו היא להתקרב אל השם מתוך השפע והחסד, וכך יישאר שער הגשמים פתוח לכל השנה

פשוט להודות….

כמה דקות של הודיה…

להיצטרפות לרשימת התפוצה לתפילות levor20@gmail.com

להכיר בטובתם של גשמים/ח.שמילוביץ

כבר התחלנו לבקש על המים ומיד אתה ממטיר עלינו שפע גשמים בעיתם!

אין מילים בפינו להודות על החסד הגדול אשר אתה עושה עימנו בכל עת

שכול זמן חיותנו על פני האדמה לעולם לא חסרו לנו מים,

ולא חסרו המים בעולם,

לכן בטוחים אנו שאתה רוצה להשפיע לנו את מתנת הגשמים במהלך חורף זה-ולברך את השנה בגשמים בעיתם.

מבטיחים אנו  לך שנשדל להיות בשמחה עצומה ברדת הגשם.

ונודה לך מקרב לב ונכיר בטובתם של גשמים ונאמר תודה-

“אלף אלפים ורבי רבבות ברכות והודאות,

אנו צריכים להודות לשמך על כל טיפה וטפה שאתה מוריד לנו,

שאתה משלם גמולים טובים לחייבים” (בראשית רבה יג)

הרי כל הברכות שאנו מברכים, כל האוכל שאנו אוכלים צומח בכוח המים,

כי מים הם חיים לעולם ואיננו יכולים לחיות בלעדיהם כלל,

ובכן אבינו הרחמן מודים אנו לך על שהתחלת להוריד לנו גשמים מיד עם תפילותינו,ומקווים ומצפים שימשיך לרדת הגשם ביתר שאת ובקביעות

וייתן לכל צמח את מחסורו ומזונו.

השם הטוב והמיטיב לכל-אנו מודים לך על שאתה חומל על האדמה שצמאה למים ,

חומל על השורשים המחפשים מים  למען שמך הגדול והנורא,

למען הצדיקים החיים הזקוקים למים כדי להחיות את נפשם.

הרי אתה זן ומפרנס לכל תמיד ואינך נותן לרעב לבוא לעולם לבוא ח”ו,

ובד”כ בטרם נקרא אתה תענה-ותרעיף עלינו גשמים,

פתחת לנו היום  את אוצרך הטוב!!!

ומאוצר מתנות חינם חוננתנו.

אנא המשך והעלה לנו טללים והוריד לנו גשמים

 השקה את השדות הרווה את היבול –

אנו צמאים להמשך חסדך במתנת הגשמים.

ושלוש מפתחות הם רק בידך ולא מסרתם לשליח והם:

מפתח יולדת, מפתח תחיית המתים ומפתח הגשמים

דכתיב “יפתח ה’ לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו”.

המפתח בידך בלבד!!! מודים אנו לך על שמיד פתחת לנו את אוצרך הטוב.

ואנו בטוחים שרוצה אתה לפתוח לנו את אוצר הגשמים למשך החורף כולו

ומחכה עכשיו לתפילתנו ולהכרתנו בחסדך,

ובכן מתפללים אנו ומבטיחים שנודה לך ונכיר בחסדך.

המפתח רק בידך ומחכה אתה לאמונתנו וביטחוננו בך-

אנו מאמינים ובוטחים בחסדך שבודאי לא תחסיר מאיתנו מאומה ותדאג לכל צרכינו.

גדולה ירידת גשמים יותר מתחיית המתים,

שכן תחיית המתים לאדם בלבד והגשמים טובים הם גם לאדם וגם לבהמה,

תחיית המתים רק לעמך ישראל- והגשמים גם לעם ישראל וגם לאומות העולם.

ובזמן ירידת הגשמים שמחה  הבריאה כולה

“לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו”

וכל הארץ כולה שרה לך בזמן שממטיר אתה עלינו את הגשם “הריעו לאלוקים כל הארץ”.

עצי פרי ועצי סרק פרחים ,ושדות שלמים, דומם, צומח, חי ומדבר כל חלקיק בבריאה

שש ושמח על ירידת הגשמים- ובכן שמח את הבריאה כולה

כי הרי כל רצונך הוא רק להיטיב,

ונתת את הגשמים כך שהארץ שותה רק מלמעלה כדי שנתלה עיננו כלפי מעלה- בתפילה.

המשך לתת לנו טל ומטר לברכה על פני האדמה- מטר שישקה, שירווה, שיזבל את הארץ,

שיעדן וייתן זיו בפירות מטר שייתן טעם טוב בפירות להמשיך את הלב אליך!!!

ובזמן ירידת הגשמים- אף אבן טובה מרגשת וגווניה מזהירים יותר,

ובזכות ירידת הגשמים-אף דגים מרגישים ומוספים במשקלם.

ולימדת אותנו בתורתך (תענית ז)

שגדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה!

גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ!

גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה בכיס מתברכת בו!

גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות!

גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות!

והודעת לנו

שאין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל-

וכך מרמז אתה לנו שמחלת לנו על כל עוונותינו! וסימן טוב הוא לנו.

ובזמן ירידת גשמים –האוצר פתוח, והשעה-שעת רצון!!!

שעת קיבול תפילות, שעת חיבור בין שמים לארץ .

הגשם- הוא כנשיקת השמים לארץ והשמים מראים אהבתם הגדולה כלפי האדמה!!

כל חסדך וגבורתיך אתה עושה עם בריותך ע”י מלאכים שעושים שליחותם-ואינם מוסיפים ואינם גורעים, ואילו חסד הגשמים אינך נותן בידי שליח , מפתח הגשמים בידך הוא-שכן אתה מרבה להיטיב,

וכשאתה נותן גשמים לעולמך –רק מתוך אוצרך הטוב אתה נותן,

לא בדין ולא בשכר ולא בזכות אלא בחסד שהוא אך טוב!!!

וכיוון שהאוצר נפתח, אוצר של חסדים טובים ורחמים מרובים נפתח איתו-

ועת רצון היא לישראל בניך אהוביך שיבקשו כל טוב שנפשם חומדת,

ואיננו צריכים בשעה זו שהגשמים יורדים אלא לכוון ליבנו ולבקש מלפניך

אבינו שבשמים שתתן תורה בלבנו ממש כבשעה שעמדו אבותינו על הר סיני- ואתה נותן!!!

שתחדש עלינו מעשה בראשית-ואתה מחדש! שניוושע תשועת עולמים-ואתה מושיע!,

שתמחל לנו על כל עוונותינו-ואתה מוחל! שתברך לנו פרוטה שבכיס-והיא מתברכת,

שתקבץ גלותינו מארבע כנפות הארץ-ואתה מקבץ, שיפסיקו גייסות המלחמה-והן פוסקות

עת רצון הוא בזמן הגשם לכל החסדים הטובים הללו!!

כי כל חסדים אלו גנוזים הם באוצר הטוב שאתה פותחו בשעת ירידת הגשמים.

“יפתח ה’ לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו…לברך כל מעשה ידך!!!”

כך שהגשם אינו רק טיפות של מים-

כי אם אוצר עצום של עת רצון וכמה טובות וחסדים גנוזים בו!

(התפילה מבוססת על חומר מספר התודעה בעיקר)

ניתן לקבל תפילות מיוחדות נוספות במייל שלמעלה

0 תגובות

Comments


bottom of page