Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ימי בין המיצרים | אורנה מימון

בס"ד

יחיד


השם משגיח ומנהיג את העולם "בחסד וברחמים רבים" וכל אשר עושה איתנו הכל לטובה.


אפילו מה שעובר עלינו בין בפרטיות ובין בכלליות כל ההרפתקאות והמסעות הבלבולים והביזיונות הכאב והצרות.

כוונתו הקדושה לטובה גדולה תמיד.

ומעצם חשכת הגלות מתערבב ומתבלבל דעתנו עד אשר אין בנו דעת להבין ולידע שכל מה שעובר עלינו לטובה (רבי נתן)


בימים אילו בבין המצרים אנו הנשים יכולות לבכות במקום היושב במרומים על הבית שנחרב ועדין לא שב, דמעה אחת מכל אחת שווה מליוני תפילות שנאמר " כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה".

העשן מחסה את עיניו כבר שנים מלראות והדמעות שם זולגות וזולגות .


אנו כנשים רחמניות יכולות לנגב לו את הדמעות כי רק ברחמים נעורר את השם אלוקינו אותנו לראות ולהסתכל על גודל צרותנו ולהושיענו.


על כן שאו תפילה בדמעה בימים אלו אל אבינו בשמים כי "עיננו אל השם אלוקינו עד שיחננו" (תהילים קכב)

ריבונו של עולם

"מעצם חשכת הגלות נתבלבל דעתנו שכל אשר עובר עלינו לטובתנו "נישא לבבנו אל כפים אל אל שבשמים" ונזעק ונתחנן ונרים עיננו אליך השם, על אורך גלותנו וריבוי צרותינו ועל שמריבוי דמעותינו הפכנו לעיוורים ומשם לחרשים ומחרשים לאילמים גמורים כך שאיננו זוכרים אפילו איך נושאים תפילה בקול אליך אבינו שבמרומים שמע תפילתנו וזעקתנו עד שנמחה דמעתך בדמעותינו"

ותשוב להשקיף ממרום קודשך, אלוקינו תעננו ותגאלנו". "תאיר לנו הארה נפלאה ממשיח צדקנו שיאיר את אור האמת בכל עת ונזכה לשוב אליך מהרה באמת."

אמן כן יהי רצון!!!

חיזקו ויאמץ לבבכן כל המייחלים לשם .

מאת: טוראית אורנה מימון

0 תגובות

Comments


bottom of page