Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חג שבועות שמח! | רחל וינשטיין

הנה הגענו.

צלחנו את הדרך -

ממצרים,

דרך ים סוף,

להר סיני.

והננו עומדים בתחתית ההר.

וההר עשן.

תיכף נקבל תורה -

במדבר.


המדרש מתייחס לכך שהתורה ניתנה במדבר.

מדוע ניתנה התורה במדבר?

כמו שהמדבר חינם כך גם דברי תורה הם חינם, כמו המדבר.

הוי כל צמא לכו למים.

מונחת - וכל אחד יכול ליטול.

אין פרוטקציה.

כולם שווים.

המדרש ממשיך ודורש דרשה נוספת,

דבר אחר,

התורה ניתנה במדבר,

כי כמו שהמדבר הפקר,

כך כל מי שאינו עושה עצמו הפקר אינו יכול לקנות את החכמה והתורה.


השפת אמת שואל - הרי שתי אמירות אלו סותרות.

התורה חינם?

כל אחד יכול ללמוד,

ללא תנאים מקדימים?

או שצריך לפעול על מנת ללמוד אותה -

לעבור מבחן קבלה?

לעשות עצמו הפקר.


השפת אמת מסביר שאמנם על מנת ללמוד את התורה - אין צורך בתנאי קבלה.

כל אחד יכול ללמוד.

אך מי שרוצה לקנות את התורה,

שהיא תשכון בליבו,

קניין מלשון קן,

צריך לעשות עצמו הפקר.

לפנות מקום.


השפת אמת מוסיף ומסביר שכאשר אנו אומרים בברכת התורה והערב נא -

אנו מבקשים שהתורה תהיה מעורבת בנו,

תהפוך לחלק מאיתנו.

להיות דברי תורה נבלעין בדמו.

זורמים בעורקינו.


ועל מנת שדברי התורה יהיו כך -

ערבים בפינו,

ונבלעין בדמיונו,

עלינו לעשות עצמנו הפקר.

לפנות מקום.

אולי לגשת לתורה ללא תנאים.

ללא סייגים.

לשאוף -

לגשת על נקי.

שהתורה תהיה נקודת המוצא.

הבסיס.שנזכה לקבל תורה בשמחה.

שהיא תשכון בליבנו,

ותהיה עריבה בפינו -

ומעורבת בפינו.

חג שמח!

שבת שלום!0 תגובות

Comments


bottom of page