Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הריטריט של בעל התפילה

עודכן: 7 ביולי 2022

מעשה מבעל תפילה חלק 1


.

אנחנו נתחיל עכשיו בשיעורים הבאים לדבר על מעשיות ר’ נחמן.

אומר ר’ נחמן ש”הסגולה של סיפורי מעשיות כשמספרים אותן היא לעורר ישנים מתרדמתם,- כי יש בני אדם שישנים את ימיהם.. ואף שנדמה להעולם שהם עובדים את ה’ ועוסקים בתורה ובתפילה, 

אף על פי כן כל עבודתם אין לה’ יתברך נחת מהם כי נשאר כל עבודתם למטה כמו שכתוב החכמה תחייה את בעליה וכשהעבודה היא עם שכל ושמים בה חיות שתוכל להתעלות…אבל שנופלים למוחין דקטנות מבחינת שינה..אין יכול להתעלות למעלה”.

הוא מסביר כל מיני סיבות מדוע אנשים נופלים לשינה, אומר שיש כאלה שנופלים ע”י תאוות ומעשים רעים ויש שהם האנשים כשרים ויפים אך נפילתם הי ע”י אכילה של מאכלים שאינם מתוקנים דיים.

וכשרוצים להראות לו פניו ולעוררו משנתו אומר ר’ נחמן צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות.

כי יש שבעים פנים לתורה…וכל אחד שונה מחברו.

הסגולה היא-עוררהו. היינו, סיפורי מעשיות.

בנ”א ישן בעודו ער מסתובב לא חיות ללא התחדשות ואפילו שהינו אדם שמקיים תורה ומצוות קל וחומר כאלה שאינם.

אומר ר’ נחמן סיפורי המעשיות פועלות פעולתן בפשטות של הדבר, גם ללא הבנה. פשוט תקרא וזה פועל על הנשמה על מה שרדום. ומכניס חיות והתרגשות.

המעשייה שרציתי שנקרא היום נקראת מעשה בבעל תפילה ואני חייבת לציין כאן שר’ נחמן מאוד החזיק מנושא התפילה, 

הוא אמר על עצמו כמה פעמים שעניין התפילה הוא עניין מרכזי אצלו.

ואומר שאחת הסיבות שחולקים עליו ומזלזלים בו זה בגלל עניין התפילה שנחשב בעיני העולם כזניח ופשוט מאוד.

דע כי ע”י התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות… וזה משפט המפתח, התורה היא אמצעי למטרה של התקבלות התפילות ז”א שהתפילה היא העיקר. והוא מציין שהוא לא מחדש את העניין,  אלה זה נושא שמוכר וידוע משנים קדמוניות, וראינו בסיפורי חז”ל את עניין התפילה אצל אבותינו, יצחק היה מתבודד בשדה ומתפלל. וכו…

וזה החידוש הגדול של ר’ נחמן. מעלת התפילה.

לשיעור המלא- צפי בוידאו למעלה.Comments


bottom of page