Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הפוך על הפוך "פור-ים". רויטל רחל צדוק


הפוך על הפוך "פור-ים".

מאת היועצת רויטל רחל צדוק מתורתו של רבי נחמן.

"אנכי הסתר אסתיר".

נס פורים ארע בשנת 3000 ת"ה לערך, בתקופה שלפני בית שני, וקדם לנס חנוכה כמאתיים ושש עשרה שנים.

במשך אלפיים וחמש מאות שנה ברציפות עומדים יהודים בבתי כנסיות, בי"ד באדר ומברכים בקול :"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה". ומוסיפים "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".

באלו ניסים מדובר כאן?

ושמו של ה"… אינו מוזכר אף לא פעם אחת, ואין אף רמז אחד לקיומו.

נס הלא הוא מלשון הרמה והתנשאות כמו שכתוב,

(בתהילים ס"ו) :"ונתת ליראיך נס להתנוסס". כלומר משהו מעל הטבע, מעל למציאות הרגילה.

מהו אם כן הנס כאן?

ומדוע משבחים כל כך חז"ל את חג הפורים, עד שהגדילו אותו כיום הכיפורים, יום אחד קדוש ונורא? (תיקנו בזוהר, כפורים כמו פורים).

הכיצד?

בפורים אין אנו מצווים לצום ההפך אנחנו עושים משתה, ואנו מותרים במלאכה, ולהיות בשמחה גדולה.

איזה מקום יש, אם כן להשוות את מעלת שני הימים הללו, ועוד לומר שפורים במעלה יותר גדולה מכיפורים?

אם כן צריך לדעת מה מסתתר מאחורי הסיפור "התמים" של המגילה ?

רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן (נ"ו סעיף ג’) "כי יש שני מיני הסתרות".

כשה"… יתברך נסתר בהסתרה בתוך הסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו… שאינו יודע שה"… יתברך נסתר ממנו, אזי איך אפשר למצוא אותו בכלל ככתוב (דברים ל"א) שלא ידעו כלל שה"… יתברך נסתר.

למרות ההסתרה כי בלעדי חיותו לא היה לנו קיום כלל.

אומר רבי נחמן, יבוא זמן שבו לא ידעו את הקדוש ברוך הוא כלל מרוב הסתרתו, וכה גדולה תהיה ההסתרה הזו, עד שרבים לא יבינו כלל שמשהו נסתר וחסר מהם, שיש דבר מה שעליהם לחפש. כאלו שההרגשה שאין מנהיג ואין שום מטרה בחיים.

באו חכמים ואמרו לנו :"קחו את הסיפור הרגיל הזה ואמרו עליו ברכה :"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".

כמו שקוראים ,"מגילת אסתר" בשם זה יש "גלוי והסתר". והזוכה לחשוף רז זה תבין גם מדוע גדולה מעלת פורים מיום הכיפורים.

פורים מלמדינו את השמחה שבגילוי האלוקות בכל יום ובכל רגע.


ואפילו בתוך עומק ועוצם ההסתרה, גילוי עצום, מקיף יותר מן הגילוי החד פעמי של יום כיפור.


הוא מגלה את ה"… החי והקיים בחול כבקודש, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. וזהו פשר דברי המגילה:"ונהפוך הוא". להפוך את העולם לצידו הפנימי, ואז נוכל לגלות את האלוקות שבתוכו הממלאת הכל.


ולכן אנו מצווים לשמוח כל כך בפורים, לשמוח שיש לנו מנהיג, שהעולם אינו הפקר, שיש צדק ויושר בכל המתרחש בעולם כולו, ובחייך של כל אחת., שיש תכלית וטעם למצוקות, לייסורים, למבוכות, והכל מוביל, בסופו של דבר, אליו הטוב והמיטיב, לשמוח שכל פרט בחיינו הוא חלק מסיפורו של אלו-קים.

והרי שב"נס הפורים" לא היה שום שינוי הטבע כמו שהיה בנסים של יציאת מצרים וקריעת ים סוף שראו שינוי בטבע, שבנס פורים לא היה שום שינוי בטבע, ואף על פי כן ראינו, עוצם נפלאות השגחתו יתברך עלינו בכל עת.

בעת תוקף ההסתרה מאד. ועל כן זה הנס של פורים גדול מכולם.

כי על ידי זה רואים עוצם השגחתו יתברך תמיד, ובוודאי כל מה שנעשה עמנו גם עתה בדורות הללו, שהכל לטובתנו, אף על פי שאין רואים שום שינוי בטבע, עד אשר תצמח קרן ישראל ויבוא משיח צדקנו, ואז נבין כל מה שסיבב השם יתברך עמנו בנפלאותיו לטובתנו. אפילו בתוקף מרירות הגלות.

כמו שסיפור המגילה למרות ההסתרה מסתיים לישועה גדולה.

-כי פורים הוא בחינת הארת הקדושה הגבוהה ביותר. שמגודל עוצם הקדושה אין רואין שם שום קדושה. כפי שאמר רבי נחמן כגודל הריחוק, הקרוב.

ולכן מותר בו לעשות מלאכה, שנכנע ונתבטל שורש הרע לגמרי ונתגלה אור הגנוז. "אור האהבה שבדעת" שהוא למעלה מהימים והמידות, על כן אין צריכין שום פעולה של קדושה כדי להכניע את הרע, כי אין להם שום שליטה. שאהבה שבדעת נמצא למעלה מהזמן, למעלה מהימים והמידות, למעלה מכל הקדושות.

ועלינו לשאוף ממנו את כל הטוב, האור העצום של היום הזה.


ומצוות היום הלא הן :- מקרא מגילה בלילה וביום,

– סעודת פורים

– ומשלוח מנות איש לרעהו (לפחות שתי מנות, שני דברים שונים הראויים למאכל).

– ומתנות לאביונים (לפחות 2 כסף או מזון).

– ומצוות שכרות ביין (המוטלת על הגברים בלבד, ושלא יעבור שום עברה בשכרותו, ולא יפגע באף אחד, בנפש וברכוש).

האם יש טוב יותר מזה לעשות טוב לאחרים.

והנה גם אחרים שמחים בי ומטיבים איתי, ואלה המצוות של פורים מחסלים את רצונו של עמלק.


להכשיל אותנו בשנאת אחים, כדי להפיל אותנו לעצבות.

ולכן "משנכנס אדר מרבין בשמחה". ומכאן לעלות לכל המדרגות שבקדושה.

ועוד מסודותיה של פורים, שהתפילה היא עת רצון ומסוגלת ביותר לאין שיעור, ונענים הכל, כי זה יום מבחינת מתנת חינם, ולכן בפורים נותנים צדקה לכל מי שמבקש. כך הוא הדין בארץ וכך הוא בשמים, שכל מי שפושט ידו בתפילה ומבקש רחמים, נותנים מבוקשו בפורים. אף אם אינו ראוי, בלי לדקדק, ובלי לברר מי הוא.


–אנו נלחמים ביום זה באויב האיום והנורא מכל, עמלק.

יצור בוגדני ומתעתע זה השולח את ציפורניו אל לב כל אדם, ומטרתו, להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. מכל זכר של יהדות. (אסתר ג’. י"ג) את סופה יבצע רק ה"… יתברך לבדו. אמנם עתה, בהתקרב מאוד אור הגאולה וקץ הימים, קרב גם קצו של עמלק, שורש הרע.

-אומר רבי נתן:"עכשיו ההתחלה של הגאולה ותיקון כל העולמות הוא מפורים, שהוא מחיית עמלק, שזה עיקר הגאולה של משיח, כי ה"… יתברך מקדים רפואה למכה, וראה שבגלות האחרון המר הזה, שהוא גלות אדום, שהוא עמלק, אם לא שימשיך עלינו הארה נפלאה ועצומה מקץ האחרון, שהוא גאולה אחרונה של משיח.

על כן בנפלאותיו הגדולים הקדים רפואה למכה, ועשה עמנו נפלאות גדולות ונוראות בימי מרדכי ואסתר, שאז יהיה גמר מחיית עמלק, וזה מבחינת גודל ההארה הנפלאה המאירה בפורים, שעל ידי זה יש לנו כח עכשיו להתקיים בגלות המר הזה. כי עיקר קליפת המן- עמלק. הוא בחינת זוהמת הנחש, בחינת בלבול המדמה.

-השאלה הנשאלת: מהו הקשר בן הכוח המדמה לעמלק?


"כוח המדמה", הוא כוח מהותי מאוד בנפש, ותפקידו לתרגם את המציאות למוח, הן את המציאות החיצונית הנתפשת בחושים, והן את המציאות הרוחנית הנתפשת בשכל, כי המדמה הוא שליח השכל.ומשם נובעות כל התאוות הרעות. כפי שאנו מתרגמים את המציאות שם נמצא כוח הרוחניות. כי המדמה מטעה את האדם עד שהוא הופך טוב לרע. ולכן עיקר עבודתו של האדם הוא בברור המדמה.

זאת אומרת : מאמץ כביר, עיקש ומתמיד, לעקור מליבו את השפעת נטיות הלב, האנוכיות, הזיוף, והטעיית עצמו.

חיסולו של עמלק בקץ הימים, אם כן, הוא חיסולה של קליפת הטשטוש וההטעיה העצמית שאנו נגועים בה בלי משים לב, ולכן לקראת פורים המגיע אלנו בשלום, יש לנו אפשרות ביום קדוש זה, להילחם בו, להתנער מזוהמתו, ולחוש עולם הנעדר בלבול ומבוכה.

קריאתה של מגילת אסתר, תפקידה בהקשר זה, לחבר את הפרטים הלא מובנים והכואבים של החיים ולהראות כיצד באמת הכל הפוך.

מוביל אל הטוב ומשרת אותו ובגדול.


ואלו הם ימי פורים החשובים המגלים לנו עוצמות של כוחות שאינם ידועים

מהנסתר אל הגלוי.


שנזכה כולנו להתעצם ולהאמין שמ תוך ההסתר נקבל את האמת ונאמין שלמרות שקשה לנו לראות אותה לא נחפש תחבולות , ונמשיך את עבודתנו בתמימות ובפשיטות.מאת היועצת רויטל צ. לכל הרצאה, סדנא, אבחונים, ויעוצים בטל:05225298570 תגובות

Comments


bottom of page