חיפוש

הלכות לערב ר"ה ור"ה לנשים

{mosimage}לבחור באורהחג

הלכות לערבר"ה ור"ה לנשים

ערב ראש השנה

התרתנדרים

נהגו הגברים לעשות התרת נדרים בערב ראשהשנה. הנוסח הינו כוללני, ומיועד בעיקר לנדרים, שבועות ומנהגים ששכחו מהם, וכן כדילמסור מודעה שכל המנהגים שינהגו בעתיד הם בלי נדר.

מכיוון שעיקרו מיועד למנהגים שנהגו בהםולא אמרו בלי נדר, יכולה אשה לסמוך על דעת הרב עובדיה יוסף לבקש מבעלה שישמש להשליח להתיר גם עבורה.

יש להעיר שהתרת נדרים הנהוגה אינהמועילה רק לכפרה מעט על נדרים ומנהגים ששכחו שקיבלו על עצמם, ואינה מועילה על נדראו מנהג שזוכרים אותם עדיין, שעליהם יש לעשות התרת נדרים מפורטת כדין.

עירובתבשילין

בשנה זו שחל שבת מיד לאחר ימי החג, ישלעשות לפני החג (ביום רביעי) עירוב תבשילין, אופן עשייתו מבוארת בסוף המאמר.

הכנותלחג

מכיון שביום טוב אסור להדליק אש חדשה,ראוי להכין נר או גז דולק למשך כל שעות החג, שממנו יוכלו אחר כך להעביר אש למקוםהצורך.

יש להתרחץ וללבוש בגדים לכבוד החג,למרות שהחג הוא יום דין, אנו סמוכים ובטוחים בהשם יתברך, שיכתבנו בספר החיים ברכהושלום ופרנסה טובה וגזרות טובות.

ראוי לזכור, שהיום הוא היום האחרוןבשנה, ובספרים מבואר שהכל הולך אחר החיתום, והיום האחרון בשנה יכול להעלות את כלהשנה לטובה ולברכה, לכן מה טוב וראוי לנהוג באותו כלפי כל בני הבית בנעימותובנועם.

**הוספהמשיעור של חוה: ממולץ מאוד לעשות וידוי בשעה האחרונה של השנה ואז נכנסים לשנה בדיןשל צדיקה גמורה(וידוי מבואר מצורף)

הדלקתנרות

לדעת הרב עובדיה יש להדליק נרות לפניהשקיעה כבכל שבת, אולם מנהג הרבה מקהילות האשכנזים להדליק בליל החג עצמו. (כמובן-להעביר מאש דלוקה) שקיעת החמה בשנה זו בשעה 18:59באזור ירושלים, כניסת החג 18:19.

בשונה מערב שבת שמדליקים ואחר כךמברכים, בערב חג מברכים ‘להדליק נר של יום טוב’ ואחר כך מדליקים את הנרות, (חוץמיום טוב שחל בשבת).

מנהג האשכנזים לברך גם ברכת ‘שהחיינו’לפני ההדלקה, והספרדים אינם מברכים כי אם שומעים ברכה זו בשעת הקידוש.

(ביום השני אשה המקדשת בעצמה על הייןתברך שהחיינו בקידוש עצמו ותכוון גם על בגד חדש או פרי חדש שלא אכלה ולא בהדלקתהנרות)

ליל החג

תפילתערבית

עם צאת הכוכבים (20 דקות לאחר שקיעתהחמה) כדאי להתחיל את השנה החדשה בתפילת ערבית. יש להתפלל מתוך מחזור של ראש השנה,מכיוון שבתפילת הלחש מוסיפים גם תפילה ובקשה מיוחדת לרגל יום המלכת השם.

נוהגים לברך אשה את רעותה בלחיצת ידבברכת ‘לשנה טובה תכתבי ותחתמי לאלתר לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים גמורים’.אפשר לברך כן את הילדים לבן בלשון זכר ולבת בלשון נקבה.

קידושוסעודה

מיד לאחר התפילה עורכים את שולחן החג,ומניחים עליו את הסימנים הנהוגים לאכול בליל ראש השנה.

מקדשים על היין, נוסח הקידוש מיוחד ללילהחג, הנוסח מופיע במחזורים וסידורי התפילה לראש השנה. לאחר הקידוש (לפני שתייתהכוס) מברכים הספרדים ברכת שהחיינו, האשכנזים שבירכו כבר בהדלקת הנרות, לא יענואמן על ברכת המברך. (כדי לא להפסיק בין הברכה לבין שתית היין שלא לצורך)

מי שבעלה נסע לאומן, יכולה לקדש על היין.הנוהגת לברך ‘שהחיינו’ בשעת הדלקת הנרות, לא תברך בשעת הקידוש,ובמקרה זה יש להורותלילדים לברך לבד ברכת שהחיינו. או שיכולה לחכות עד שיגיעו מבית הכנסת ותדליק נרותותברך שהחיינו -ותודיע לכל בני הבית שהיא מכוונת עליהם בברכתה.

ב

0 תגובות