Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

החיבור העליון | חלק ראשון | רויטל צדוק – מטפלת ומאבחנת בעיות רגשיות

“ויצר ה’… את האדם… וייקח אחת מצלעותיו…. ויבן את האישה”.(בראשית ב’, ז’).

לשנים הקרואים איש ואישה, והטביע בין שני החלקים משיכה עזה לשוב ולהיות אחד.

כשם שהקשר הנפשי שבין בני הזוג טבוע בעצם בריאתם, ולעתים הוא כה חזק שקשה  להבינו. כך הקשר בננו לבין הבורא יתברך.

למרות שאין דבר בעולם שאפשר להשוותו לאהבת הקב”ה לביריותיו ובמיוחד לעם ישראל.

עיקר יצירת הרגש המיוחד שבין איש ואישה, הוא כדי להמשיל את האהבה העליונה.

באופן כללי, נתנה לאדם יכולת נפלאה לשלוט על העולם באמצעות מעשיו.

 וגם העולמות העליונים, מונהגים על פי מעשי האדם, “נזר הבריאה”.

כי כפי שהאדם נוהג בעניין האהבה בעולם הזה, כך הוא מעורר וגוזר שתנהג האהבה שבין כנסת ישראל לדודה. כך יש לאהבת איש ואשתו תפקיד מכריע בזריזות הגאולה, או חלילה להפך.

אם כל בעל יגלה רגשותיו רק לרעייתו, והאישה תתאחד רק עם בעלה, יהיה בזה תיקון העולם. כי מתוך התא המחוזק, יצא שפע משותף לכל הסובב אותם.

וכן מעיד הזוהר הקדוש, שבגידה בבן זוג, היא כבגידה בה’… והקשר הקדוש השפעתו עצומה לאין ערוך, ולכן עלינו לדקדק ולחפש את בן הזוג הראוי, ובדרכים הראויות. ושלא “נעורר את האהבה עד שתחפץ”.

ולכן לא יתכן שקשר הנישואין שבו תלויים עליונים ותחתונים, יהיה פרי של איזו פגישה מקרית, או הצעה של שכן טוב. הבורא בכבודו ובעצמו, הוא זה שעמד מאחורי הקלעים ויזם את הפגישה המקרית.

-השאלה הנשאלת:אם כן “האם יש עלי חיוב להשתדל במערכת כה מושגחת “?

ועד כמה מחויבים לפעול?

ובכן המקור לכך שזיווגו של האדם הוא מן השמים, מצוי בפרשת בה מוצא אליעזר אישה ליצחק “ויאמרו מה’… יצא הדבר“.(בראשית כ”ד, נ).

אמרו חז”ל :”מה’… אישה לאיש”.

-בשביל מה צריך ראיות שמה’… אישה לאיש?

כפי שאומר הרמב”ן:”הכל בגזירת עליון”. שהכל מתנהל לפי הזכויות הרוחניות שצבר לעצמו.

 -וכי ישנו מקום שה’… אינו משגיח בו?

מעשינו מתחלקים לשני סוגים: גשמיים ורוחניים:

-המעשה הרוחני: מצווה או עברה, הוא הקובע כל מה שיקרה לי, והוא הסיבה לכל מה שגוזר עלינו הבורא.ומכאן הבנת הפסוק:”בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכין אותו”.

-ואילו המעשה הגשמי, אין בכוחו לשנות מה שנגזר כבר בידי ה’…

וזהו שאמר הרמב”ן:

“שהכל הוא בגזרת עליון”, הנקבעת על פי המעשים הרוחניים שלנו.

השאלה:”אם כן אם המצוות שלנו קובעות הכל, לשם מה עושים מעשים גשמיים כמו הליכה לרופא, לעבודה, או לשדכנית”!?

מאז שהאדם חטא, ירד עמל לעולם. “בזיעת אפיך תואכל לחם” (בראשית ג’ יט).

האדם צריך לעמול ולהתאמץ, כדי לתקן את החטא של אדם הראשון, ולכן הפנייה שלנו לשדכן או לרופא היא מילוי התנאי, שבלעדיו לא נקבל את המגיע לנו.

לדוגמא: מילוי הטופס לקבלת דירה, אינו סיבה לקבלת  הדירה, אלא רק תנאי לקבלה.

ואילו ההשתדלות שאנו חייבים “המעשה הגשמי” הוא מילוי הטופס.

שאין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו (סוטה ב’). מעשיו אלו הם מעשיו הרוחניים. שרק בזכותן יוכל לשנות את החוק. ולבחירה החופשית של האדם, יש גבולות שאין הוא רשאי לחצות.

וכך הוא גם בזיווג, לא תיתכן בחירה חופשית מלאה. לנושא זה יש השלכות המשפיעות על המסגרת העולמית, ולכן כאן מתערב ה’… ישירות.

“עם מי נתחתן“?

 כי באיחוד האיש והאישה תלוי איחוד ה’… עם ישראל!

ומאחר שרק הוא יודע מיהו בן זוגו האמיתי של האדם , הריהו “יושב ומזווג זיווגים” ומסבב סיבות אין ספור, כדי שהשניים יהיו לבשר אחד.

כי בקשר הנישואין תלויה הגאולה השלמה.

בעניין הזיווגים, יש רק דבר אחד שאפשר לעשות:”למלא את הטופס” שבלעדיו לא תקבל את מה שקבע לך ה”חוק”.

איזה פעולות חייב האדם לעשות לצורך נישואיו ?

1-התפילה מקום המרכזי. ובזה איש אינו יודע כמה תפילות עליו להתפלל, עד שיהיה ראוי להקים בית בישראל.

אם היה אדם יודע, שכדי להגיע לחופה עליו להוסיף רק 28 תפילות, היה מתפנה מיד מכל עיסוקיו ומתפלל בדבקות. ומכאן נבין שמה שמפריד את האדם מזיווגו,

הוא מספר מסוים של תפילות, דבר שהוא בהחלט בהישג יד.

אדם יושב באוטובוס, לפניו דקות פנויות לתפילה, יבקש במילים פשוטות את זיווגו ההגון.

“האדם רואה לעניים וה’.. ללבב”.

העיקרון  של התפילה:”האיכות”, לא די לבקש, וגם לא די לדעת מה לבקש, אלא יש לדעת גם איך לבקש, ובזה אומרים חז”ל תלויה קבלת התפילה.

“על התפילה לנבוע מתמצית לב האדם“. ההרגשה שרק ה”… יכול להושיעו.

אך לאחר שפרצה התפילה מקירות הלב, יש לזכור את מה שפתחנו בו: כל זיווג, אינו אלא חסד ה…”

2–ההשתדלות:

 החובה עלי להשתדל כדי למצוא את בן הזוג.

-אומרת אחת מהבנות מהמדרשה:”אני בת 24, עובדת קשה, ודי עייפה בערבים, האם חובה עלי לפעול ולצאת לאירועים ולהראות את עצמי”?

תשובה:

קיימת חובה על האדם, להשתדל ולהתאמץ למצוא את בן זוגו.

וכעט נבאר, מדוע באמת יש חובה על כולנו, להשתדל גם בנושא מושגח כמו נישואין?

אמנם בן זוגך כבר נקבע “בגזירת עליון”, אך עדיין יש תנאי, שבלעדיו קרוב לוודאי שלא תיפגשו:”בזיעת אפיך תאכל לחם”.

אם נשוב לפרשה של מציאת הזיווג ליצחק, שהיא יסוד נושא השידוכים בתורה, נראה שהיא מעידה בבירור שחייבים לטרוח ולהשתדל.

כפי שאברהם אבינו היה אב “האמונה”, שהפיל עצמו לכבשן האש, ועמד להקריב את בנו יחידו, אינו סומך על זכויותיו העצומות שבשמים, ועושה כל האפשר כדי למצוא כלה לבנו יצחק.

אם כן : ההשתדלות חייבת להיעשות, מכיוון שלצערנו נגזר על האדם להשתדל בכל מערכות חייו.


0 תגובות
bottom of page