Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הגלות מירוק וזיכוך-רויטל רחל צדוק

סבל ועינוי הגלות מביאים את עם ישראל למירוק וזיכוך הנצרכים כתנאי מוקדם לגאולה העתידה.

שריפת בית המקדש הייתה כפרת עוונות של כלל ישראל, והקב”ה כילה חמתו בעצים ובאבנים, לכן יום תשעה באב בשעת החורבן היה יום מחילת עוונות כמו ביום הכיפורים- זה על ידי תשובה, וזה על ידי ייסורים, חורבן וגלות. נהרי נחלי דמעות הורידו אבותינו וגם אנו על הצרות הללו, ידוע כי יום זה מועד לפורענות. כפי שאומר הנביא ירמיה לישראל:”אילו זכיתם הייתם יושבים בירושלים אומרים שירים ומזמורים לפני הקב”ה, עכשיו שלא זכיתם הרי אתם גולים לבבל וקוראים קינים. ידוע הסיפור המפורסם על בעל “החתם סופר”, שבכל ערב תשעה באב, נהג להתבודד בחדר מיוחד, שם ישב לקונן על החורבן, כאשר זלגו עיניו דמעות, הושיט את הכוס לקבלן עד שנתמלאה על גדותיה, אחר כך כשאכל את הסעודה המפסקת, נטל את הכוס הזו לקיים מה שנאמר :”האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש”. (תהלים פ’, ו’) מכאן אנו למדים כמה חשוב לעורר נפשו ולהשפיל רוחו לפני בורא עולם באמירת קינות. הזוהר הקדוש אומר, שעשיו הרשע שולט עד ט’ באב. ומכאן הצמיחה לאחר ההעדר, השלמות אחר החיסרון. בראש חודש אב: נראו ראשי ההרים בשנת המבול, והתחיל התיקון לעולם שנחרב (פסיקתא זוטרתא). כך כל אחת מאיתנו, צריכה לצמוח, ולצאת מהגלות של עצמה, מין המייצר, לצאת למסע ארוך של החיים, לגילוי האלו-קות שבתוכה, למקום רחב, ולבנתיים, יש תחנות בדרך של ניסיונות, עליות וירידות.

הפיתרון היחידי אומר רבי נחמן, להתחזק באמונה בו יתברך שמו , שהוא המנהיג עולמו בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט, דבר גדול ודבר קטן אינו נעשה מעצמו, אלא בהשגחת המאציל העליון.

חז”ל אומרים, (מנחות נ”ג):”מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית,אף ישראל אינם חוזרים למוטב אלא על ידי ייסורים”. כי חביבין ישראל שנקראו “בנים אתם למקום” (אבות ג’). הפיתרון היחידי: להחזיר את השכינה לתוך הבית שלנו, לתוך המדינה שלנו, ולכל העולם כולו, כי זו התכלית בעולם הזה אומר רבי נחמן, ומהו השער הפתח להיכנס אצלו יתברך? הפה, לדבר איליו, כפי שאומר רבנו:”ההתבודדות היא מעלה עליונה מהכל.

אומרים חכמינו הקדושים (תנחומא וירא א’):”אמר להם הקב”ה לישראל, הוו זהירים בתפילה, שאין מדה אחרת יפה הימנה, והיא גדולה יותר מכל הקורבנות. אבל כדי שנזכה להגיע לזה, עלינו להרבות בצדקה וחסד זה עם זה, ולחיות בשלום עם זולתנו, כי זו הסיבה לחורבן בית המקדש. ולכן תקנו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י’):”שקודם התפילה צריכים לתן צדקה, שעל ידי צדקה כותב רבי נחמן, אדם מסיר ממנו את כל העננים המחשיכים עיני שכלו, ובזה שאדם עוזר לזולת, יהיה בטוח שהקב”ה ישמע את תפילתו .

שנזכה כולנו להתאחד ביום קדוש זה מתוך אהבה אמיתית אחד לשני, ועין טובה , ונזכה שיום זה יהפך ליום שכולו טוב!

0 תגובות

Kommentare


bottom of page