Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

גן סופיא – גן עדות לקידוש השם

אמר ר’ נחמן – “להיות באומן ובסופיא לא?” הגן ‘סופיא’ היה גן נפלא מאד שניטעו בו כל סוגי העשבים והצמחים והאילנות שבעולם, לימי סוכות היו הנכרים מוכרים לולבים שקטפו משם, ובאמצע הגן היה מכון מיוחד ללימוד סגולות הצמחים, והיה אחד משלשת הגנים המופלאים שבעולם”

סיפורו של הגן, קשור קשר הדוק בסיפורה של אומן היהודית. הגן מסמל בסיפורו קידוש ה’ נשגב… סיפור שבגינו בחר רבי נחמן להטמן בה.

אוקראינה נתונה היתה באותן שנים תחת שלטון פולין, מרדו ההידמאקים בשלטון פולין, החריבו את אומן ושרפו את רובה באש.

שנה לאחר מכן, בנה הרוזן פוטוצקי את העיר מחדש, והקים את הגן “סופיפקא” הנקרא בפי היהודים “סופיא” לזכר ביתו שנהרגה.

קודם

הבא

קברי צדיקים וציונים קדושים נוספים

0 תגובות

רגעים מיוחדים מהמסע להילולת אהרון הכהן בירדן | עם רוני ונורית אילון הירש

זכינו להגיע לציון אהרן הכהן בהר ההר! תודה לקבוצה המדהימה שהתלוותה אלינו – היה מסע מפרך לגוף ומזכך לנשמה. תודה רבה לאחיות בעדני שעמלו על עריכת הסרטון! זכינו להתפלל ש”עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום ע

Comments


bottom of page