Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

גם וגם וגם | רחל ויינשטיין

עקידת יצחק.

מסיפורי היסוד של עם מישראל.

שבדורות רבים היה מקור לנחמה.

שכן –

עד הרגע האחרון,

יתכן שהמלאך יבוא ויזעק –

אל תשלח ידך אל הנער!


היום,

מאתגר.

מטריד.

מעלה שאלות רבות.


הסיפור ששיש בו הקרבה.

איזה מושג זר לדור מדושן עונג שכמותנו.

אך בנוסף לקושי הגדול שלנו להכיל הקרבה –

השאלה -

איך יתכן?

שהקב"ה יצווה אדם להקריב את בנו?


השפת אמת לפרשה זו מתייחס לשאלה זו אך תחילה הוא שואל שאלה אחרת.

הוא מתייחס לפסוק "עתה ידעתי כי ירא א-הים אתה".

הקורא הפשוט רוצה לזעוק,

ומה, עד עכשיו הוא לא ידע?!?!

אך לא זו השאלה שמטרידה את השפת אמת.

אותו מטריד השימוש במילה "ירא".

אברהם אבינו,

איש החסד,

אברהם אוהבי,

בסוף הניסיון,

הגדול,

רק ירא א-הים?

לא אוהב?

זה לא שדרוג,

זה שנמוך.


בעל השפת אמת מסביר -

שכרגיל,

מרוב אהבת ה',

אברהם הרגיש על בשרו,

בכל רמ"ח ושס"ה,

מהו רצון ה'.

"נמשך לבו ומעיו לעשות רצון קונו,

עד שכל איבריו נמשכין בטבעם לעשות רצון קונם.

וכל רמ"ח איברים שבו."

אבל בציווי הזה –

להעלות את בנו,

הוא לא הרגיש כך.

כי אכן לא היה זה רצון ה' שישחט את בנו.


וכאן היה הניסיון הגדול של אברהם.

לפעול כנגד נטייתו הטבעית,

וכנגד זעקת איבריו וגידיו.

לקחת צעד אחורה.

להתרחק.

ולכך רומז הפסוק "וירא את המקום מרחוק".

השפת אמת ממשיך ומסביר שניסיון זה לא נגמר במעשה –

הניסיון היה במוכנות להקריב את יצחק.

במוכנות –

לעשות את רצון ה',

כנגד כל האינסטינקטים,

הנפלאים,

של אברהם.

לעשות את רצון קונו.

ולא להרהר,

לא להתלבט.


מסופר על הרב עמיטל זכרונו לברכה,

שכאשר פנו אליו בסמינריונים של גשר,

ושאלו – איך מתחילים?

מה הצעדים הראשונים שאתה ממליץ בהתקרבות לדת?

הוא היה אומר –

תבחרו שלוש מצוות.


אחת – שממש יושבת טוב,

אהובה,

מרגשת.


אחת – ממש קשה.

שממש יושבת טוב.

אפילו מטרידה.


ואחת – שהיא לא זה ולא זה.

לא מרגשת,

אבל לא מעצבנת.


כי ביהדות יש גם וגם וגם.

והחכמה היא לקיים מצוות –

מתוך אהבה,

וחיבור.

והתרגשות.

וגם מוך יראה.

גם כשזה לא יושב לי טוב.


לפי המדרש סיפור העקידה מסתיים בהסכם בין אברהם לקב"ה –

שלא יהיו עוד נסיונות...

וה' נשבע.

שזהו.

נגמר.

בעל השפת אמת שבקשת אברהם לא הייתה שלא היו עוד ניסיונות –

אלא שלא יהיו עוד ניסיונות כאלו.

שידרשו ממנו להתרחק מהקב"ה,

ושהמשך עבודתו תהיה באהבה.


שנזכה –

לאהבה וליראה את ה' יתברך.

לקיים את המצוות -

הגם, והגם והגם.

ולא יביאנו לידי ניסיון –

שנזכה להגיע למקום שנהיה בקרבה,

ולא בריחוק.

באהבה.


שבת שלום!

0 תגובות

Comments


bottom of page