Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

איזה יום היום? | רחל וינשטיין

מה התאריך היום? אני לא תמיד בטוחה. ובכלל, איזה יום היום?

אמנם אולי בתקופות מסוימות בשנה אני לא יודעת, אבל סביב חגים ואירועים מיוחדים אני יודעת.בדרך כלל. אם ביום שני היה יום השואה, ובשבוע הבא יום העצמאות, אפשר איכשהו לחשב. אם קצת נתאמץ.

ונראה לי שבחודש אייר שווה להתאמץ.

רב צדוק בספרו פרי צדיק מסביר שהשבט של חודש אייר הוא יששכר, שעליו נאמר בדברי הימים “ומבני יששכר יודעי בינה לעתים”.הם היו בעלי תבונה מיוחדת, בני יששכר ידעו את סוד העיבור. מובא בגמרא שיש סוד שניתן לעם ישראל, הוא סוד הזמן, סוד העיבור.

מהו זמן?

בספר התניא האדמור הזקן מסביר שיש בתורה מצוות עשה שהן קשורות למידת החסד, ומצוות לא תעשה שקשורות למידת הגבורה. רמ”ח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. שס”ה כמספר ימות שנת החמה.

המספר שס”ה, 365, שהוא מספר ימות השנה, הוא גם המספר המאפיין את מידת הדין.

זמן הוא דבר שמצד אחד יש בו ממשות לכאורה כל כך ברורה, ומצד שני הוא המצאה אנושית שרירותית לחלוטין. כמעט. מי החליט שיהיו 60 דקות בשעה, 24 שעות ביום? אז אם כן מה השעה? זו לכאורה שאלה כל כך פשוטה המתבססת על מציאות אובייקטיבית לחלוטין. האמנם?

רב צדוק מצטט את רבו ואומר שאדם המהלך במדבר ואינו יודע ששבת בדרך, האם ירגיש את השבת?

לא בהכרח.

האם זה אומר שאין לשבת קדושה אובייקטיבית ממשית?

רב צדוק מסביר שידיעת העתים שבה נחנו בני יששכר היא הרגישות הזו, הם הרגישו את הקדושה של הזמנים. הם היו יודעים ששבת גם אם היו מהלכים במדבר.

תחשבו על זה, יש אנשים עם שמיעה מוזיקלית, או עין טובה לתפיסת המרחב. אז יש אנשים עם חוש לקדושת הזמנים.

וחודש אייר הוא הזמן שלהם. ובחודש אייר נדרשים כולנו, גם אם איננו מבני יששכר, להיות קשובים לקדושת הזמנים. כי זהו סוד שניתן לכל עם ישראל. סוד הזמנים.

לספור כל יום, היום יום ______ לעומר. לכל יום סגולה מיוחדת משלו. עבודה. עניין.

אז יש לזמן סגולה מיוחדת או שהזמן הוא המצאה אנושית שרירותית?

כנראה שיש לזמן סגולה מיוחדת, והמעשה האנושי של קידוש הזמן, קידוש החודש, מגלה אותו.

המצוות הראשונות שבהן שנצטווינו כעם הן החודש הזה לכם, קשורה לקביעת זמנים, קידוש החודש ושמירת חודש האביב.

ואחרי חודש האביב מגיע חודש אייר שכולו ספירה.

גם בפרשה יש עניין של ספירה. של הזב, של הזבה, של הנידה, של המצורע.

ומה נותנת אותה ספירה?

ספירה מחלקת את האינסוף ליחידות, מאפשרת התמודדות, הדרגה והגדרה. מאפשרת משמעות.

תזמון, הוא אם לא הכל, אז כמעט הכל.

לעשות את הדבר הנכון לומר את המילה הנכונה, בזמן הנכון.

וזהו סוד וחכמה גדולה ועמוקה.

0 תגובות

Comentários


bottom of page