Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

‘אור מירושלים’ לשבת חקת | אפרת בזק

שירה מיוחדת, קצרה ויפה, נמצאת בפרשה. שירה שמסתירה בתוכה סיפור ניסי שקרה לעם ישראל ערב הכניסה לארץ ישראל, בה ניסו העמים לפגוע בעמ”י, התחבאו בהרים הגבוהים שמצידי נחל ארנון, וה’ קירב והצמיד את ההרים זה לזה, האויבים נמחצו. דמם שנשפך אל הנחל, סיפר בדיעבד על נס ההצלה הסודי לו זכו ישראל.

ישראל מודים לקב”ה בשירה, שעניינה נכתב בתורה בעשרה פסוקים בדיוק.

ר’ מנחם מנשה, בעל ‘אהבת חיים’, ראה בעשרה פסוקים אלו רמז, כנגד עשר שירות בעולם.

ר’ מנחם מנשה היה מחכמי עדות המזרח, עלה לארץ בתחילת המאה ה-20 למנינם, ועסק בהפצת תורה ועשיית חסד. הרב שמואל אליהו סיפר שאביו, הרב מרדכי אליהו זצ”ל, אמר עליו שהיה אחד מל”ו צדיקים, ‘אם לא הראשון שבהם’.

ואלו עשר השירות שמנה: שירה ראשונה, אמר אדם הראשון ”מזמור שיר ליום השבת”. שניה, משה על ים סוף, ”אז ישיר משה ובני ישראל”, שלישית, השירה הזאת, שירת הבאר, רביעית, משה, ”האזינו השמים ואדברה”, חמישית, יהושע כשעמדה לו השמש בגבעון ”אז ידבר יהושע”, שישית, דבורה, ”ותשר דבורה”, שביעית, חנה ”ותתפלל חנה”, שמינית, דוד המלך ”ויברך דוד לה’ את דברי השירה הזאת”, תשיעית, שלמה המלך ”שיר השירים אשר לשלמה”, שירה עשירית – עתידים ישראל לאמר לעתיד, בזמן שיבוא משיח ויבנה בית המקדש ויקבץ נדחי עמו ישראל…

שנזכה לשיר ולשמוח בשמחת גאולת הכלל והפרט, שבת שלום ומבורך!

0 תגובות
bottom of page