Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

‘אור מירושלים’ לשבת ויקרא ולחודש ניסן | אפרת בזק

חודש טוב! חודש ניסן נפתח ועימו חודש האביב, הפריחה ובשורת הגאולה. תפילות מיוחדות מלוות את הימים הללו, וצוותי הרפואה ממשיכים במלאכת הקודש, למען בריאות העם והעולם.

בדפי הדף היומי מופיעות הידיים, בהקשרים שונים, שלמה המלך גזר על נטילת ידיים, הידיים נחשבות במעמד נפרד לענייני טומאה וטהרה, והטעם ”מפני שהידיים עסקניות הן”.

בימים בהם אנו משתדלים ביתר שאת לשמור על נקיון הידיים שלנו, ומבינים שהם ‘עסקניות’ ונוגעות בדברים רבים, פרשת השבוע מזמינה אותנו להתעסק בלימוד הטהרות… ומתוך הלימוד נתקרב אל העניין…

בשבת הקרובה נפתח (כנראה כל אחד בביתו…) את חומש ויקרא, הנקרא גם ‘תורת כהנים’. התורה קוראת אל הדור הצעיר, אשר עודנו טהור ותמים, לעסוק בענייני הקורבנות במקדש.

במדרש ויקרא רבה אומר ר’ איסי: “מפני מה מתחילין לתינוקות מתורת כהנים, יתחילו להן מבראשית! אלא אמר הקב”ה: הואיל וקרבנות טהורים והתינוקות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים”.

ירושלים של ימי המקדש הייתה מתחילה להתכסות חג כבר בראשית חודש ניסן, וראשוני עולי הרגל היו כבר מגיעים אל עיר הקודש והמקדש. גם טרום המקדש, ראש חודש ניסן היה יום מיוחד, בהיותו ראשון לחודשי השנה, ואשר בו נבנה המשכן. חכמים מנו (בהמשך מסכת שבת) ‘עשר עטרות’ לראש חודש ניסן.

“תנא: אותו יום (א’ ניסן) נטל עשר עטרות: ? ראשון למעשה בראשית, ? ראשון לנשיאים, ? ראשון לכהונה, ? ראשון לעבודה, ? ראשון לירידת האש, ? ראשון לאכילת קדשים, ? ראשון לשכון שכינה, ? ראשון לברך את ישראל, ? ראשון לאיסור הבמות, ? ראשון לחדשים”.

אנו, שעסוקים בימים אלו בהישמרות מפני ה’עטרה’, כלומר ה’כתר’, כתר הקורונה, נושאים תפילה לשאת את כתר המלוכה אל בורא עולם… לזכור שאנו בני מלכים, ולקוות שעוד השנה נזכה לצאת לחירות בכל המובנים… להחזיר את עטרת המלוכה למרכז הרוחני בירושלים, לעבודת הקודש הטהורה, להתברך כולנו, להתחדש, ולייחל בכל לב: ? ”ויתנו לך כתר מלוכה”!

חודש טוב ושבת שלום ?

0 תגובות

Comments


bottom of page