Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

‘אור מירושלים’ לשבת ויחי | נקודות אור | אפרת בזק

בשבת הקרובה תיקרא בבתי הכנסת הקריאה ׳חזק חזק ונתחזק׳ בסיומו של החומש הראשון, בראשית. שבת מלאה בברכות עומדת בפתח. יעקב אבינו מברך את תריסר בניו בברכות ייחודיות, איש איש ע”פ אופיו ושליחותו. את נכדיו מברך יעקב בברכה שתמשיך לאורך הדורות בבתי עם ישראל בכל ליל שבת: “וַיְבָרֲ כֵם בַ ּיֹום הַ הּוא לֵאמֹור: בְ ָך יְבָרֵ ְך יִשְ רָ אֵ ל לֵאמֹר, יְשִ מְ ָך אֱ ֹלהִ ים כְ אֶ פְ רַ יִם וְ כִ מְ נַשֶ ה”. חומש בראשית הנקרא ׳ספר הישר׳, עוסק בסיפורי ה׳ישרים׳ – אבות ואימהות האומה, מבריאת העולם, ועד פטירת אחרון האבות, ותחילת גלות מצרים. פתיחת החומש – בבריאתו של העולם, ובריאת נזר הבריאה – האדם. האדם נברא מאדמת ארץ ישראל. ע״פ המדרש נצטברה אדמת הארץ כולה והתכנסה אל אבן השתיה, ממנה החלה הבריאה. חיתומו של החומש – בבקשת האבות להיקבר דווקא באותה האדמה, בארץ ישראל, במערת המכפלה בה קבורים ארבעת הזוגות, עמודי התווך של העם. יעקב פורש לפנינו את סיפורי האבות והאמהות, ואת חתימת חייהם באדמת הקודש. הוא משביע את בניו בעניין הארץ, ומספר על הבטחת ה׳ לו ולזרעו את הארץ, ובעצם – רגע לפני תחילת תקופת הגלות לצאצאיו – משביע אותם יעקב בקשר עמוק ונצחי אל ארצם. גם אם מאות שנות גלות לפניהם, בארץ לא להם, יהיו הם קשורים בעבותות של שבועה והבטחה, וציפיית גאולה, אל הארץ שלהם, ארץ הקודש. יוסף, הולך בדרכי אביו יעקב, ומשביע את בניו לקברו בארץ ישראל. הוא מצייד את עם ישראל בקוד, בצמד מילים, בסיסמה שתהווה עבורם את המפתח לגאולה: ״פקוד יפקוד״. וכך מתארם הרב שמשון רפאל הירש: שתי מילים אלה היו לנקודות האור ששמרו על תקוות ישראל במשך מאות בשנים, לשחר הממשמש ובא. שנזכה שבת שלום ומבורך (להארות: אפרת בזק 0509742096)

0 תגובות

Comments


bottom of page