Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

אורחות חיים | הר’ ימימה מזרחי

עודכן: 3 במרץ 2022


אנחנו בשבוע מהמם, בשבוע של ניסים. פרשת השבוע היא כולה ניסים, פרשת ״וירא״, ״אחרי בלותי הייתה לי עדנה״, ורש״י כותב מה זה עדנה: התפשטות הקמטים. היום בעזרת ה׳ נלמד איך מחוללים ניסים. הפרשה הזאת מרגשת אותי מאוד מאוד, זו פרשת ראש השנה. בדיוק את הדברים האלה קוראים בראש השנה- עקידת יצחק, הגר בוכה על בנה הגוסס במדבר, בדיוק כמו בראש השנה. היום נלמד מה זה ראש השנה, מה זה יום הדין, כל יום דנים אותנו על מה שנלמד היום בעזרת ה׳- איך להיות נשים נכונות. 

כתוב ששרה יולדת ילד בעודה בת תשעים והיא מניקה, וכשמגיעים לברית מילה והיא מניקה היא אומרת: ״מי מילל לאברהם הניקה בנים שרה״, היא משתמשת פה בביטוי מקסים שמופיע בתורה בפעם הראשונה: ״מי מילל״ – איך הנס הזה שאישה הרה בגיל תשעים, היא מבינה שזה מכוח המילים. כי מילים יכולות לחולל ניסים כמו שהן יכולות להרוג.

 מילים יכולות להרוג ואנחנו לומדים את זה רק ביהדות מהפרשה הראשונה בתורה: ״ויאמר קין אל הבל אחיו״, מה הוא אמר לו? אין לנו מושג, אבל הוא בוודאות אמר לו, כי מילים יכולות לרצוח. לכן בשיח הזה על יצחק רבין, שיום פטירתו תמיד מופיע בשבוע של עקידת יצחק, צריך להבין שרצח זה מילים. 

״ויהי אחר הדברים האלה״, ה׳ ציווה את אברהם: ״קח נא את בינך, את יחידך, אשר אהבת והעלהו לעולה״. למה כזה ניסיון מזעזע? וחז״ל אומרים: כי ישמעאל נימול בגיל שלוש עשרה, כי רק אז אביו- אברהם קיבל את הציווי למול את עצמו,  הוא מגיע ליצחק ואומר: ראה, ברית מילה בגיל כזה, הכאב הינו עצום, עונה לו יצחק, באיבר אחד אתה מייראני?  אם היו אומרים לי להקריב את כל איבריי הייתי מקריב. וחז״ל אומרים: לעולם לא ייפתח אדם את פיו לשטן. ״ויהי אחר הדברים האלה וה׳ ניסה את אברהם״, ויהי אחר הדיבורים האלה. תהיי בשקט, לא משנה באיזה מצב את נמצאת, תבשרי טוב. 

ועכשיו אעבור לדבר על כוח הצחוק, צחוקה הגדול של אמא מתגלגל השבוע הזה. אם בשבוע שעבר חיינו לצלילי ״קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים״ של אמא רחל, היום אנחנו נתגלגל עם צחוקה הגדול של אמא שרה. בנות, אני לא יכולה לתאר לכן כמה פעמים בפרשת השבוע שנקרא השבת מופיע השורש: צ.ח.ק.

מה זה הצחוק הזה? מעולם עד הפרשה הזו, הקב”ה לא דיבר עם אישה אף פעם. בפרשה הזו הוא מדבר עם אישה, עם שרה, על נושא אחד: הצחוק שלה. אמר רבי יהודה: מעולם לא נזקק הקב”ה להשיח עם אישה אלא עם אותה צדקת.

אמר רב אבא בר כהנה: כמה קירקורים קירקר בשביל להשיח עימה, ויאמר: ״לא, כי צחקת״. 

בנות תקשיבו לי טוב, רק על זה התווכח הקב״ה עם אישה כל החיים שלה: צחקת? איך צחקת? למה צחקת?, רק את זה את תכחשי באוזניו כל החיים שלך. רק על זה הקב”ה אומר לא אמת. בפרשה שלנו הוא אומר לשרה:  למה צחקת ואמרת ״ואני זקנתי״, והרי שרה לא אמרה זאת אלא ״ואדוני זקן״. וחז״ל אומרים: הוא שינה מפני השלום.

 תראו את האור החיים הקדוש: קשה, איך יוציא ה׳ מפיו יתברך מה שלא היה, ונכון שאמרו חז״ל, מכאן שמשנים מפני השלום, אף על פי כן, לערך רוממות אמיתות ה׳ יתברך לא ידבר חס וחלילה מה שלא היה״. השלום שלך עם עצמך, השלום שלך עם הקב”ה, השלום שלך עם העולם תלוי בצחוקך. ולא פעם ולא פעם, הקב״ה סוגד אפיים לאישה בצחוקה.


0 תגובות

Comments


bottom of page